ข่าวสาร คณะอักษรศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์

ภาควิชาประวัติศาสตร์จะจัดสร้างพระเครื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปีภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
• ภาควิชานาฏยสังคีต สาขาการละคร ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมละครเวทีประจำปี 2557 เรื่อง "จูเลียส ซีซาร์" (12-15 พ.ย. 57) 
ภาควิชาประวัติศาสตร์จัดโครงการ "แข่งขับตอบปัญหาประวัติศาสตร์ 100 ปีสงครามโลกครั้งที่ 1" (11 พ.ย. 57) 
• หลักสูตรเอเชียศึกษาจัดโครงการ "นำเสนอรายงานผลการทัศนศึกษาและดูงานต่างประเทศ" (29 พ.ย. 57) 
ภาควิชาสังคมศาสตร์จัดโครงการ "ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรของภาควิชาสังคมศาสตร์ฉบับปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 (1 พ.ย. 57) 
นักศึกษาสาขาวิชาเอเชียศึกษาจัดโครงการ "A-Day (รับน้องเอเชียศึกษา)" (28 ต.ค. 57) 
ภาควิชาประวัติศาสตร์จัดโครงการ "ประวัติศาสตร์สัมพันธ์: เปิดประตูอาเซียน สหพันธรัฐมาเลเซีย (22-27 ธ.ค. 57) 
ภาควิชาสังคมศาสตร์จัดโครงการ "ศึกษานอกสถานที่เพื่อเพิ่มความรู้ด้านงานพัฒนา" (22-27 ต.ค. 57) 
กองทุน มล.บุญเหลือ ขอเชิญส่งบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละครเข้าประกวด (ภายใน 31 ต.ค. 57) 

หน่วยงานอื่น

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 9 (ส่งบทความภายใน 30 เม.ย. 58) 
มหาวิทยาลัยศิลปารกขอเชิญนักศึกษาสมัครประกวดร้องเพลงสุนทราภรณ์ (26 พ.ย. 57) 
ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการ "แข่งขันทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (Singha English Challenge 2014)" 

ดูข่าวทั้งหมด »

คณะอักษรศาสตร์

• ภาควิชาประวัติศาสตร์รับสมัครอาจารย์ (ถึง 20 พ.ย. 57) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
• ภาควิชาภาษาฝรั่งเศสรับสมัครอาจารย์ (ถึง 19 ธ.ค. 57)   [ใบสมัคร] 
• ภาควิชาภาษาอังกฤษรับสมัครอาจารย์ (ถึง 21 พ.ย. 57)   [ใบสมัคร] 
• คณะอักษรศาสตร์รับสมัครนักบริหารงานทั่วไป (พัสดุ) (ถึง 31 ต.ค. 57)   [ใบสมัคร] 
• คณะอักษรศาสตร์รับสมัครนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ถึง 5 พ.ย. 57)   [ใบสมัคร] 
ภาควิชาภาษาไทยรับสมัครอาจารย์ (ถึง 30 พ.ย. 57)   [ใบสมัคร]
• ภาควิชาสังคมศาสตร์รับสมัครอาจารย์ (ถึง 3 พ.ย. 57)   [ใบสมัคร]
ภาควิชานาฏยสังคีตรับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย (ถึง 31 ต.ค. 57)   [ใบสมัคร]

หน่วยงานอื่น

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานของกระทราวงการต่างประเทศ

ดูข่าวทั้งหมด »

• ทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2558 (ภาคการศึกษาต้นถึง ธ.ค. 57 และภาคการศึกษาปลาย
ถึง พ.ค. 58) 
ทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2558 (ถึง 30 ก.ย. 58) 
หลักเกณฑ์การส่งเสริมการเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58) 
• สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน–17 ตุลาคม 2557  [ดาวน์โหลด ใบสมัคร link] 
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์ ฉบับที่ 2 

ดูข่าวทั้งหมด »

icon-FoundedUniDay57
ภาพกิจกรรม : วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2557 
เมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม 2557
จัดโดย มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับทุกคณะวิชา
icon-waikru2
ภาพกิจกรรม ทำบุญไหว้ครูสังคีตศิลป์ไทย ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ : 9 ตุลาคม 2557
จัดโดย ภาควิชานาฏยสังคีต สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย

มุมแนะนำ คณะอักษรศาสตร์

โครงการ

ตำราและหนังสือ

คณะอักษรศาสตร์


วารสาร

คณะอักษรศาสตร์งานวิจัย

คณะอักษรศาสตร์


e-Learning

คณะอักษรศาสตร์e-book

คณะอักษรศาสตร์