ข่าวสาร คณะอักษรศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์

• ภาควิชาภาษาไทยจัดโครงการ "สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติจากมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (5-30 ม.ค. 58) 
สาขาวิชาเอเชียศึกษาจัดโครงการ "สื่อสร้างสรรค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตฯ" (26 ม.ค. - 15 ก.พ. 58) 
ภาควิชาภาษาอังกฤษขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ "อบรมภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 2 (สมัครภายใน 10 ก.พ. 58) 
• ภาควิชาภูมิศาสตร์จัดโครงการ "ประชุมทางวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย" (24-28 ธ.ค. 57) 
ภาควิชานาฏยสังคีตจัดโครงการ "สืบสานสร้างศิลป์ร่วมสมัย ครั้งที่ 5" (ธ.ค. 57 - ส.ค. 58)
ภาควิชาภาษาอังกฤษจัดโครงการ "หนังสือข่าวสาร Voices ปีที่ 2 ฉบับที่ 1" (ธ.ค. 57 - ม.ค. 58)
ภาควิชาภาษาอังกฤษขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน" (สมัครภายใน 20 ม.ค. 58) 
• บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมภาษาอังกฤษเข้ม ประจำปี 2558 (รับสมัคร 15-26 ธ.ค. 57) 
• คณะอักษรศาสตร์จัดโครงการ "เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 : วรรณคดีคีตา 60 พรรษามหาปิยราชกุมารี" (28 ม.ค. 58) 
ภาควิชานาฏยสังคีตจัดโครงการ "ค่ายสืบสานสังคีตศิลป์ไทย ครั้งที่ 3" (3-9 ม.ค. 58) 
• การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5 (3 ก.ค. 58) 
ภาควิชาภาษาฝรั่งเศสจัดโครงการ "ปรับพื้นฐานความรู้ให้กับนักศึกษาที่เข้าเอกภาษาฝรั่งเศส" (5-9 ม.ค. 58) 
ภาควิชาประวัติศาสตร์จะจัดสร้างพระเครื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปีภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาประวัติศาสตร์จัดโครงการ "ประวัติศาสตร์สัมพันธ์: เปิดประตูอาเซียน สหพันธรัฐมาเลเซีย (22-27 ธ.ค. 57) 

หน่วยงานอื่น

-

ดูข่าวทั้งหมด »

ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต จากเงินบริจาคจากการประมูลถ่ายภาพบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (ภายใน 29 ม.ค. 58) 
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกาาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2558 (3 ธ.ค. 57 - 13 ม.ค. 58)
• แบบสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของหน่วยงานต่อนักศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
แบบสอบถามประกอบการประเมินหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2554 (สำหรับอาจารย์)
แบบสอบถามประกอบการประเมินหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2554 (สำหรับนักศึกษา)

ดูข่าวทั้งหมด »

คณะอักษรศาสตร์

ผลการคัดเลือก นักบริหารงานทั่วไป (พัสดุ) new
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาไทย วุฒิปริญญาเอก 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาไทย วุฒิปริญญาโท/เอก 
• ขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ภาษาเวียดนาม สังกัดภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก (ถึง 2 มี.ค. 58)   [รายละเอียด file acrobat-12p | ใบสมัคร file acrobat-12pnew
• ผลการสอบข้อเขียน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ 
• ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์  (ถึง 9 ม.ค. 58)  [ใบสมัคร]
ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชานาฏยสังคีต  (ถึง 7 ม.ค. 58)  [ใบสมัคร]
สาขาวิชาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาปฏิบัติงานห้องศูนย์สารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัยด้านเอเชียศึกษา
ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์ (ถึง 29 ธ.ค. 57)  [ใบสมัคร]
• ภาควิชาภาษาฝรั่งเศสรับสมัครอาจารย์ (ถึง 19 ธ.ค. 57)   [ใบสมัคร] 

หน่วยงานอื่น

• เว็บไซต์ข่าวฟุตบอล 90min.com เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
• บริษัท ขายดี เทรดดิ้ง จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ภาษาเกาหลี

ดูข่าวทั้งหมด »

หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตตำรา และหนังสือ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับ รศ. และ ศ. (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)
• ทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2558 (ภาคการศึกษาต้นถึง ธ.ค. 57 และภาคการศึกษาปลาย
ถึง พ.ค. 58)
ทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2558 (ถึง 30 ก.ย. 58)
หลักเกณฑ์การส่งเสริมการเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์ ฉบับที่ 2

ดูข่าวทั้งหมด »


มุมแนะนำ คณะอักษรศาสตร์

โครงการ

ตำราและหนังสือ

คณะอักษรศาสตร์


วารสาร

คณะอักษรศาสตร์งานวิจัย

คณะอักษรศาสตร์


e-Learning

คณะอักษรศาสตร์e-book

คณะอักษรศาสตร์