ข่าวสาร คณะอักษรศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์

• ภาควิชาภาษาฝรั่งเศสจัดโครงการนิทรรศการประจำปี 2557 หัวข้อ La mode au fil des années (27 ม.ค. 58) 
ภาควิชาปรัชญาจัดโครงการ "ปรัชญาสัญจรครั้งที่ 12 : แอ่วเวียงเชียงใหม่ หัวใจล้านนากับปรัชญาสัญจร" (29 ม.ค. - 1 ก.พ. 58) 
• ภาควิชาสังคมศาสตร์จัดโครงการสังคมสนทนา "สังคมหลังเลนส์" "Social Capture" (7-8 ก.พ. 58) 
ภาควิชาสังคมศาสตร์จัดโครงการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาเอกสังคมศาสตร์ชั้นปีที่ 4 (6 ก.พ. 58) 
ภาควิชาปรัชญาขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการปรัชญาซิมโพเซี่ยมครั้งที่ 2 "เจ้าผู้ปกครอง-ยูโทเปีย : เสาหลักปรัชญาการเมืองสมัยใหม่" (3 ก.พ. 58) 
ภาควิชานาฏยสังคีตจัดโครงการ "ทับแก้วสังคีตครั้งที่ 1 : ดนตรีในวัง" (24 ม.ค. 58) 
• ภาควิชานาฏยสังคีตจัดโครงการคีตวรรกรรมครั้งที่ 1 "พระลอตำนานแห่งความรัก : เรื่องเล่าท้องถิ่นสู่วรรณกรรมและคีตกรรมราชสำนัก" (7 ก.พ. 58) 
• ภาควิชาภาษาอังกฤษจัดโครงการ "ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก ครั้งที่ 2" (9-10 มิ.ย. 58) 
ภาควิชาภาษาอังกฤษจัดโครงการ "พี่พาน้องท่องโลกภาษาอังกฤษ" (23 ธ.ค. 57 - 27 ก.พ. 58) 
ภาควิชาภาษาอังกฤษขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ "อบรมภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 2 (สมัครภายใน 10 ก.พ. 58) 
• คณะอักษรศาสตร์จัดโครงการ "เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 : วรรณคดีคีตา 60 พรรษามหาปิยราชกุมารี" (28 ม.ค. 58) 
• การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5 (3 ก.ค. 58) 

หน่วยงานอื่น

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศษสตร์ขอเชิญนิสิต/นักศึกษาส่งเรียงความเข้าประกวด ในหัวข้อ "เยาวชนร่วมปฏิรูปประเทศ" ประจำปี 2558 (ภายใน 30 เม.ย. 58) 

ดูข่าวทั้งหมด »

กำหนดการให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะ และชุดสูทสากลนิยม แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 คณะอักษรศาสตร์ (30 ม.ค. 58) 
• รัฐบาลอินโดนีซึยเสนอทุน Darmasiswa Scholarship Program (Non Degree) ประจำปี 2015/2016 สำหรับนักศึกษาไทย (ปิดรับสมัคร 20 ก.พ. 58) 
• กำหนดวิธีการลงทะเบียนวิชาเรียนพร้อมทั้งการชำระค่าธรรมเนียม (นศ.ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557)
กำหนดการให้กู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2557 (ภายใน 26 ม.ค. 58)
ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต จากเงินบริจาคจากการประมูลถ่ายภาพบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (ภายใน 29 ม.ค. 58) 
• แบบสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของหน่วยงานต่อนักศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
แบบสอบถามประกอบการประเมินหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2554 (สำหรับอาจารย์)
แบบสอบถามประกอบการประเมินหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2554 (สำหรับนักศึกษา)

ดูข่าวทั้งหมด »

คณะอักษรศาสตร์

• รับสมัครเลขานุการคณะฯ สังกัด สนง. เลขานุการคณะอักษรศาสตร์ (ถึง 13 ก.พ. 58)  [รายละเอียด file acrobat-12p | ใบสมัคร file acrobat-12pnew
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ new
• รับสมัครนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะฯ (ถึง 30 ม.ค. 58)  [รายละเอียด file acrobat-12p | ใบสมัคร file acrobat-12pnew
• ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาฝรั่งเศส (ถึง 27 ก.พ. 58)   [รายละเอียด file acrobat-12p | ใบสมัคร file acrobat-12p]
• รับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชานาฏยสังคีต (ถึง 20 ก.พ. 58)  [รายละเอียด file acrobat-12p | ใบสมัคร file acrobat-12p]
• ขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ภาษาเวียดนาม สังกัดภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก (ถึง 2 มี.ค. 58)   [รายละเอียด file acrobat-12p | ใบสมัคร file acrobat-12p]
สาขาวิชาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาปฏิบัติงานห้องศูนย์สารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัยด้านเอเชียศึกษา

หน่วยงานอื่น

บริษัท ลูมิทรอน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับสมัครงานหลายอัตรา new
บริษัท แอนโดวาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครนักแปล freelance new

ดูข่าวทั้งหมด »

ผลการพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นักศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 new
หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตตำรา และหนังสือ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับ รศ. และ ศ. (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)
• ทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2558 (ภาคการศึกษาต้นถึง ธ.ค. 57 และภาคการศึกษาปลาย
ถึง พ.ค. 58)
ทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2558 (ถึง 30 ก.ย. 58)
หลักเกณฑ์การส่งเสริมการเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์ ฉบับที่ 2

ดูข่าวทั้งหมด »

icon-newyear14
ภาพกิจกรรม งานรวมน้ำใจในอักษร
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557
จัดโดย คณะอักษรศาสตร์
icon-train-morality-engstd
ภาพกิจกรรม โครงการ "ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมฯ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ"
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557
จัดโดย ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ภาพกิจกรรมทั้งหมด »


มุมแนะนำ คณะอักษรศาสตร์

โครงการ

ตำราและหนังสือ

คณะอักษรศาสตร์


วารสาร

คณะอักษรศาสตร์งานวิจัย

คณะอักษรศาสตร์


e-Learning

คณะอักษรศาสตร์e-book

คณะอักษรศาสตร์