ข่าวสาร คณะอักษรศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์

ภาควิชาภาษาอังกฤษจัดโครงการ "ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ" (2 ธ.ค. 57) 
• การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5 (3 ก.ค. 58) 
สาขาวิชาเอเชียศึกษาจัดโครงการ "เสริมความรู้และทักษะภาษาเวียดนามเบื้องต้นแก่นักศึกษาเอเชียศึกษา อักษรศาสตร์" (17 พ.ย. - 2 ธ.ค. 57) 
• หมวดวิชาทัศนศิลป์จัดโครงการ "ศิลปะสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว" (28-30 พ.ย. 57) 
ภาควิชาภาษาฝรั่งเศสจัดโครงการ "ปรับพื้นฐานความรู้ให้กับนักศึกษาที่เข้าเอกภาษาฝรั่งเศส" (5-9 ม.ค. 58) 
ภาควิชานาฏยสังคีตจัดโครงการ "ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมทรงพล" (1 ต.ค. 57 - 31 ส.ค. 58) 
ภาควิชาปรัชญาจัดโครงการ "รีพับลิกของเพลโต: เชิงอรรถปรัชญาตะวันตก" (2 ธ.ค. 57) 
ภาควิชาภาษาอังกฤษจัดโครงการ "บรรยายและเสวนาเรื่องสั้น The Day the Dancers Came ของนักเขียนชาวฟิลิปปินส์ Bienvenido N. Santos" (27 พ.ย. 57)
ภาควิชานาฏยสังคีตจัดโครงการ "สอนน้องเล่านิทาน" (28-30 พ.ย. 57) 
ภาควิชาประวัติศาสตร์จะจัดสร้างพระเครื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปีภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
• หลักสูตรเอเชียศึกษาจัดโครงการ "นำเสนอรายงานผลการทัศนศึกษาและดูงานต่างประเทศ" (29 พ.ย. 57) 
ภาควิชาประวัติศาสตร์จัดโครงการ "ประวัติศาสตร์สัมพันธ์: เปิดประตูอาเซียน สหพันธรัฐมาเลเซีย (22-27 ธ.ค. 57) 

หน่วยงานอื่น

โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ รุ่นใหม่" ประจำปี 2558 (ส่งผลงานเข้าประกวดได้ถึง 8 ธ.ค. 57) 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 9 (ส่งบทความภายใน 30 เม.ย. 58) 
ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการ "แข่งขันทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (Singha English Challenge 2014)" 

ดูข่าวทั้งหมด »

คณะอักษรศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ 
• ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์  (9 ม.ค. 58)  [ใบสมัคร] 
ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชานาฏยสังคีต  (7 ม.ค. 58)  [ใบสมัคร] 
เลื่อนเวลาสอบ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นเวลา 9.30-11.30 น. urgent
สาขาวิชาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาปฏิบัติงานห้องศูนย์สารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัยด้านเอเชียศึกษา
ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์ (ถึง 29 ธ.ค. 57)  [ใบสมัคร]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักโสตทัศนศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป (พัสดุ)
• รับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาไทย (ถึง 28 พ.ย. 57)  [ใบสมัคร] 
รับสมัครอาจารย์ สาขาภาษาเวียดนาม สังกัดภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก (ถึง 28 พ.ย. 57)  [ใบสมัคร] 
ภาควิชานาฏยสังคีตรับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาการละคร (ถึง 28 พ.ย. 57) 
• ภาควิชาภาษาฝรั่งเศสรับสมัครอาจารย์ (ถึง 19 ธ.ค. 57)   [ใบสมัคร] 
ภาควิชาภาษาไทยรับสมัครอาจารย์ (ถึง 30 พ.ย. 57)   [ใบสมัคร]

หน่วยงานอื่น

กองทุนสัตว์ป่าโลก สำนักงานประเทศไทย รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน (ภายใน 15 ธ.ค. 57)
บริษัท Alphafounders   โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท   และบริษัทไบแทค จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
บริษัทไทยโอโนโน่ จำกัด (มหาชน)   บริษัทเอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ จำกัด   และบริษัทไทยแน็กซิส จำกัด รับสมัครงาน
เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานของกระทราวงการต่างประเทศ

ดูข่าวทั้งหมด »

หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตตำรา และหนังสือ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับ รศ. และ ศ. (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58) 
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง "การขอรับการจัดสรรทุนเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ รอบครึ่งปีแรก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558" (ยื่นขอได้ถึง 30 พ.ย. 57) 
• ทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2558 (ภาคการศึกษาต้นถึง ธ.ค. 57 และภาคการศึกษาปลาย
ถึง พ.ค. 58) 
ทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2558 (ถึง 30 ก.ย. 58) 
หลักเกณฑ์การส่งเสริมการเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58) 
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์ ฉบับที่ 2 

ดูข่าวทั้งหมด »

icon-looknp-folksong
ภาพกิจกรรม : การบรรยาย "มองนครปฐมผ่านเพลงลูกทุ่ง"
เมื่อวันที่ : 19 พฤศจิกายน 2557
จัดโดย ภาควิชาภาษาเยอรมัน
icon-gisday2014
ภาพกิจกรรม : โครงการ "GIS Day 2014"
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
จัดโดจ : ภาคภูมิศาสตร์

ภาพกิจกรรมทั้งหมด »


มุมแนะนำ คณะอักษรศาสตร์

โครงการ

ตำราและหนังสือ

คณะอักษรศาสตร์


วารสาร

คณะอักษรศาสตร์งานวิจัย

คณะอักษรศาสตร์


e-Learning

คณะอักษรศาสตร์e-book

คณะอักษรศาสตร์