ระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาเอเชียศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ปิดรับสมัครแล้ว

 

ทั้งนี้ ผู้สมัครยังสามารถทำรายการต่อไปนี้ได้

พิมพ์ใบสมัครและใบชำระเงิน
ส่งเอกสารการชำระเงิน
ตรวจสอบสถานะการสมัครและชำระเงิน
ส่งเอกสารใหม่