การติดต่อกับคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา COVID-19

 
 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2563 หากประสงค์ติดต่อกับคณะอักษรศาสตร์ โปรดประสานงานในเวลาราชการด้วยช่องทางต่อไปนี้ เท่านั้น

 1. โทรศัพท์: 034 109 686
  • งานบริการการศึกษา ต่อ: 205124
  • หน่วยกิจการนักศึกษา ต่อ: 205130
  • งานคลังและพัสดุ ต่อ: 205901, 205126
  • หนังสือและตำรา และวารสารคณะอักษรศาสตร์  ต่อ: 205103
 2. Messenger ของ Facebook Page "คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร"
 3. อีเมล: sysmaster.arts.su@gmail.com
 
 
---------------------------------------
 
 

ขั้นตอนการยื่นคำร้องออนไลน์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง
 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและส่งคำร้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม
 3. อาจารย์ที่ปรึกษาส่งคำร้องให้คณะฯ ด้วยตนเอง หรือทางอีเมลคณะ sysmaster.arts.su@gmail.com
 4. นักศึกษาติดตามข้อมูลผ่านระบบ reg.su.ac.th (ถ้ามี)

คำร้องเกี่ยวกับการลงทะเบียนรายวิชา

 1. คำร้องเกี่ยวกับสาขาวิชาเอก วิชาโท
 2. คำร้องขอนุญาตลงทะเบียนเรียน
 3. คำร้องขอลงทะเบียนหน่วยกิตน้อยกว่าหรือมากกว่าเกณฑ์

คำร้องเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ

 1. คำร้องขอผ่อนผันค่าลงทะเบียน
 2. คำร้องขอหนังสือเก็บข้อมูล

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่องานบริการการศึกษา คณะอักษรศาสตร์