ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
สาขาวิชาเอเชียศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ครั้งที่ 4

ภาษาเกาหลี
ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น

* ให้ทำการค้นรหัสนักศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ทาง www.reg.su.ac.th *

เอกสารที่ต้องดาวนโหลด

 
1.
 
2.
 
3.เอกสารสำหรับทำบัตรนักศึกษา (ให้นำมายื่นในวันที่ 10 สิงหาคม 2560)
- แบบคำขอให้บริการบัตรกรุงไทย
- แบบแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม
- แบบแจ้งสถานะบุคคล

--------------------------