ข่าวสาร คณะอักษรศาสตร์

รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558-2562 new
• การยื่นขอรับบำนาญของข้าราชการ/ผู้รับเบี้ยหวัด ที่ประสงค์จะยื่น undo [รายละเอียดfile acrobat-12p | แบบขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ file acrobat-12pimportant
การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานหอสมุดกลาง
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวปฏิบัติของนักศึกษาและบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ เกี่ยวกับการรักษาวินัยและจรรยาบรรณ
• สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษาได้เปิดให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 ฐาน เพื่อให้บริการกับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย

ดูข่าวทั้งหมด »

คณะอักษรศาสตร์

การปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 คณะอักษรศาสตร์ (5-6 ส.ค. 58) new
ภาควิชาภาษาไทยจัดโครงการ "ปฐมนิเทศนักศ฿กษาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาภาษาไทย 2558" (13 ส.ค. 58) new
คณะอักษรศาสตร์โครงการ "ไทย-ญี่ปุ่นศึกษาภาคสนามสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอะอิจิ" (31 ส.ค.-6 ก.ย. 58) new
• โครงการ "เปิดรั้วทัวร์อักษรฯ 58" (4 ส.ค. 58) new
กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ขอเชิญส่งบทวิจารณ์วรรณกรรมเข้าประกวด ประจำปี 2558 (ถึง 31 ต.ค. 58) new
คณะอักษรศาสตร์จัดโครงการ "สอนภาษาและวัฒนธรรมไทยแก่นักศึกษาต่างประเทศ" (9-16 ก.ย. 58) new
คณะอักษรศาสตร์จัดโครงการ "สอนภาษาและวัฒนธรรมไทยแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยไดโตะบุงกะ" (16 ส.ค. - 4 ก.ย. 58) new

หน่วยงานอื่น

-

ดูข่าวทั้งหมด »

ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยไทยไปอินเดีย ประจำปี 2558 ของ วช. (สมัครได้ถึง 18 ส.ค. 58) new
• ผลการพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 5 new
หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตตำรา และหนังสือ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับ รศ. และ ศ. (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)
• ทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2558 (ภาคการศึกษาต้นถึง ธ.ค. 57 และภาคการศึกษาปลาย
ถึง พ.ค. 58)
ทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2558 (ถึง 30 ก.ย. 58)
หลักเกณฑ์การส่งเสริมการเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์ ฉบับที่ 2

ดูข่าวทั้งหมด »


มุมแนะนำ คณะอักษรศาสตร์

โครงการ

ตำราและหนังสือ

คณะอักษรศาสตร์


วารสาร

คณะอักษรศาสตร์งานวิจัย

คณะอักษรศาสตร์


e-Learning

คณะอักษรศาสตร์e-book

คณะอักษรศาสตร์