ข่าวสาร คณะอักษรศาสตร์

เปิดรับสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ และเปิดโอกาสให้พนักงานฯ รายเดิมแสดงความประสงค์เปลี่ยนอัตราสะสม (ถึง 31 ส.ค. 58) new
รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558-2562 new
• การยื่นขอรับบำนาญของข้าราชการ/ผู้รับเบี้ยหวัด ที่ประสงค์จะยื่น undo [รายละเอียดfile acrobat-12p | แบบขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ file acrobat-12pimportant
การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานหอสมุดกลาง
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวปฏิบัติของนักศึกษาและบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ เกี่ยวกับการรักษาวินัยและจรรยาบรรณ
• สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษาได้เปิดให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 ฐาน เพื่อให้บริการกับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย

ดูข่าวทั้งหมด »

คณะอักษรศาสตร์

• ภาควิชาปรัชญาจัดโครงการ "ปรัชญาซิมโพเซี่ยม 2557 ครั้งที่ 4: โครงสร้างของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์โดยธอมัส เอส คูห์น" (8 ก.ย. 58) new
ภาควิชาปรัชญาจัดโครงการ "สืบสานประเพณีคเณศจตุรถี ครั้งที่ 7" (1-3 ก.ย. 58) new
คณะอักษรศาสตร์โครงการ "ไทย-ญี่ปุ่นศึกษาภาคสนามสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอะอิจิ" (31 ส.ค.-6 ก.ย. 58)
กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ขอเชิญส่งบทวิจารณ์วรรณกรรมเข้าประกวด ประจำปี 2558 (ถึง 31 ต.ค. 58) new
คณะอักษรศาสตร์จัดโครงการ "สอนภาษาและวัฒนธรรมไทยแก่นักศึกษาต่างประเทศ" (9-16 ก.ย. 58) new
คณะอักษรศาสตร์จัดโครงการ "สอนภาษาและวัฒนธรรมไทยแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยไดโตะบุงกะ" (16 ส.ค. - 4 ก.ย. 58)

หน่วยงานอื่น

-

ดูข่าวทั้งหมด »

คณะอักษรศาสตร์

• รับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาปรัชญา (ถึง 23 ก.ย. 58)  [รายละเอียด file acrobat-12p | ใบสมัคร file acrobat-12pnew
• รับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ (ถึง 15 ก.ย. 58)  [รายละเอียด file acrobat-12p | ใบสมัคร file acrobat-12pnew
• รับสมัครนักบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ (ถึง 31 ส.ค. 58)  [รายละเอียด file acrobat-12p | ใบสมัคร file acrobat-12p]
• รับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก สาขาวิชาภาษาเวียดนาม (ถึง 31 ส.ค. 58)  [รายละเอียด file acrobat-12p | ใบสมัคร file acrobat-12p]

หน่วยงานอื่น

• บริษัท อินโดไชน่า เซอร์วิสเซส เอเซีย จำกัด (ICS) ประกาศรับสมัครงานด้านภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน new

ดูข่าวทั้งหมด »


มุมแนะนำ คณะอักษรศาสตร์

โครงการ

ตำราและหนังสือ

คณะอักษรศาสตร์


วารสาร

คณะอักษรศาสตร์งานวิจัย

คณะอักษรศาสตร์


e-Learning

คณะอักษรศาสตร์e-book

คณะอักษรศาสตร์