ข่าวสาร คณะอักษรศาสตร์

รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558-2562 new
• การยื่นขอรับบำนาญของข้าราชการ/ผู้รับเบี้ยหวัด ที่ประสงค์จะยื่น undo [รายละเอียดfile acrobat-12p | แบบขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ file acrobat-12pimportant
การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานหอสมุดกลาง
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวปฏิบัติของนักศึกษาและบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ เกี่ยวกับการรักษาวินัยและจรรยาบรรณ
• สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษาได้เปิดให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 ฐาน เพื่อให้บริการกับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย

ดูข่าวทั้งหมด »

คณะอักษรศาสตร์

กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ขอเชิญส่งบทวิจารณ์วรรณกรรมเข้าประกวด ประจำปี 2558 (ถึง 31 ต.ค. 58) new
• คณะอักษรศาสตร์จัดโครงการ "ฝึกอบรมการจัดทำ มคอ.7 เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร" (13 ก.ค. 58) new
คณะอักษรศาสตร์จัดโครงการ "สอนภาษาและวัฒนธรรมไทยแก่นักศึกษาต่างประเทศ" (9-16 ก.ย. 58) new
คณะอักษรศาสตร์จัดโครงการ "พัฒนายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (22-23 ก.ค. 58) new
คณะอักษรศาสตร์จัดโครงการ "สอนภาษาและวัฒนธรรมไทยแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยไดโตะบุงกะ" (16 ส.ค. - 4 ก.ย. 58) new
• การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5 (3 ก.ค. 58) 

หน่วยงานอื่น

มูลนิธิเอสซีจีขอเชิญเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ "Young Thai Artist Award 2015" (ปิดรับผลงาน ก.ค. 58) new
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งเรียงความหรือเรื่องสั้นเข้าประกวดในโครงการประกวดวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในกรอบแนวคิด "อ่านเปลี่ยนชีวิต...ชีวิตดีได้ด้วยการอ่าน" (หมดเขตส่งผลงาน 30 มิ.ย. 58) 

ดูข่าวทั้งหมด »

คณะอักษรศาสตร์

• รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะอักษรศาสตร์ (ถึง 10 ก.ค. 58)  [รายละเอียด file acrobat-12p | ใบสมัคร file acrobat-12pnew
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ new
• ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการละคร ภาควิชานาฏยสังคีต new
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์ new
• ผลสอบข้อเขียน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาไทย
• รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชานาฏยสังคีต
• รับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาฝรั่งเศส (ถึง 17 ก.ค. 58)  [รายละเอียด file acrobat-12p | ใบสมัคร file acrobat-12pnew

หน่วยงานอื่น

โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ รับสมัครงานหลายตำแหน่งด้านภาษาจีน new
บริษัท วีเอส เอเชีย จำกัด รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานในจำนวนหลายอัตรา new

ดูข่าวทั้งหมด »

ผลการพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยแก่บุคลากร คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 new
หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตตำรา และหนังสือ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับ รศ. และ ศ. (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)
• ทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2558 (ภาคการศึกษาต้นถึง ธ.ค. 57 และภาคการศึกษาปลาย
ถึง พ.ค. 58)
ทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2558 (ถึง 30 ก.ย. 58)
หลักเกณฑ์การส่งเสริมการเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์ ฉบับที่ 2

ดูข่าวทั้งหมด »

icon-research-community
ภาพกิจกรรม โครงการ "การพัฒนาการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาการท่องเที่ยวกับการพัฒนาท่องถิ่น"
ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2558
จัดโดย งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานเลขานุการ คณะอักษรศาสตร์
icon-englishcamp-2558
ภาพกิจกรรม โครงการ "ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก ครั้งที่ 2
ภาพกิจกรรม link  |  เอกสารประกอบการอบรมกลุ่ม Canada link
ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2558
จัดโดย ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ภาพกิจกรรมทั้งหมด »


มุมแนะนำ คณะอักษรศาสตร์

โครงการ

ตำราและหนังสือ

คณะอักษรศาสตร์


วารสาร

คณะอักษรศาสตร์งานวิจัย

คณะอักษรศาสตร์


e-Learning

คณะอักษรศาสตร์e-book

คณะอักษรศาสตร์