ข่าวสาร คณะอักษรศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์

ฝ่ายงานเอเชียศึกษาจัดโครงการ "เอเชียอาสาทำดี : เอเชียอาสาพัฒนาป่าชายเลน" (20 มี.ค. 58) 
• ภาควิชาภาษาอังกฤษจัดโครงการ "ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก ครั้งที่ 2" (9-10 มิ.ย. 58) 
• การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5 (3 ก.ค. 58) 

หน่วยงานอื่น

• สถาบันภาษา ELS Educational Services จัดการประกวดเรียงความ Many Language One World Student Essay Contest and Global Youth Forum 2015 (ถึง 25 มี.ค. 58) 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรม 6 โครงการ (มี.ค.-มิ.ย. 58) 
• กลุ่มงานกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ "The 4th NIDA Summer Camp: Sufficient Economy for Sustainable Development" (ถึง 7 มี.ค. 58) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศษสตร์ขอเชิญนิสิต/นักศึกษาส่งเรียงความเข้าประกวด ในหัวข้อ "เยาวชนร่วมปฏิรูปประเทศ" ประจำปี 2558 (ภายใน 30 เม.ย. 58) 

ดูข่าวทั้งหมด »

คณะอักษรศาสตร์

• รับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาไทย (ถึง 31 มี.ค. 58)  [รายละเอียด file acrobat-12p | ใบสมัคร file acrobat-12pnew
• รับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาปรัชญา (ถึง 27 มี.ค 58)  [รายละเอียด file acrobat-12p | ใบสมัคร file acrobat-12pnew
• รับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ (ถึง 13 มี.ค. 58)  [รายละเอียด file acrobat-12p | ใบสมัคร file acrobat-12pnew
• รับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ (ถึง 13 มี.ค. 58)  [รายละเอียด file acrobat-12p | ใบสมัคร file acrobat-12p]
• ขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ภาษาเวียดนาม สังกัดภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก (ถึง 2 มี.ค. 58)   [รายละเอียด file acrobat-12p | ใบสมัคร file acrobat-12p]

หน่วยงานอื่น

• บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง new
สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครใต้รับสมัครพนักงานแปลภาษาอังกฤษ (ถึง 6 มี.ค. 58) new

ดูข่าวทั้งหมด »

กำหนดการเสนอขอรับการจัดสรรทุนเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ รอบครึ่งปีหลัง ประจำปีงบประมาณ 2558 ของกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร (ถึง 20 มี.ค. 58)
หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตตำรา และหนังสือ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับ รศ. และ ศ. (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)
• ทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2558 (ภาคการศึกษาต้นถึง ธ.ค. 57 และภาคการศึกษาปลาย
ถึง พ.ค. 58)
ทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2558 (ถึง 30 ก.ย. 58)
หลักเกณฑ์การส่งเสริมการเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์ ฉบับที่ 2

ดูข่าวทั้งหมด »

icon-benmark-khonkhaen
ภาพกิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เและศึกษาดูงานหน่วยงานเทียบเคียง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
จัดโดย งานแผนและประกันคุณภาพ คณะอักษรศาสตร์
icon-asian-dance-contest-std
ภาพกิจกรรม การประกวดนาฏศิลป์เอเชียสร้างสรรค์ร่วมสมัย ประเภทนักเรียน
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
จัดโดย ฝ่ายเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์

ภาพกิจกรรมทั้งหมด »


มุมแนะนำ คณะอักษรศาสตร์

โครงการ

ตำราและหนังสือ

คณะอักษรศาสตร์


วารสาร

คณะอักษรศาสตร์งานวิจัย

คณะอักษรศาสตร์


e-Learning

คณะอักษรศาสตร์e-book

คณะอักษรศาสตร์