ข่าวสาร คณะอักษรศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์

• คณะอักษรศาสตร์จัดโครงการ "แนวทางการส่งเสริมพัฒนางานวิจัยของบุคลากรในสถาบันเครือข่าย SMART (7 พ.ค. 57) 
สำนักงานเลขานุการคณะฯ จัดโครงการ "สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557" (11 เม.ย. 57) 
• ภาควิชาภาษาอังกฤษจัดโครงการ "อบรมภาษาอังกฤษให้แก่ข้าราชการจังหวัดนครปฐมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 2" (24 มิ.ย.-24 ก.ค. 57) 
ภาควิชานาฏยสังคีตจัดโครงการ "อบรมกลวิธีการซ่อมสร้างเครื่องดนตรีไทยเบื้องต้น" (5-9 พ.ค. 57) 
คณะอักษรศาสตร์จัดโครงการ "พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน : แผนงานและการปรับระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ" (28-30 เม.ย. 57) 
คณะอักษรศาสตร์จัดโครงการ "พัฒนาบุคลากร : แผนยุทธศาสตร์กับการวางแผนปฏิบัติราชการ" (30-31 ก.ค. 57) 
สำนักงานเลขานุการขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ "ฝึกอบรมโยคะขั้นพื้นฐาน" (30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 57)   [ดาวน์โหลด ใบสมัคร ]
คณะอักษรศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 4 หัวข้อ "อัตลักษณ์แห่งเอเชีย 2014" (7 พ.ค. 57) 

หน่วยงานอื่น

-

ดูข่าวทั้งหมด »

ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง "การขอรับการจัดสรรทุนเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ รอบครึ่งปีหลัง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557" (ถึง 30 พ.ค. 57) 
• กรมส่งเสริมวัฒนธรรมขอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 (ถึง 15 พ.ค. 57) 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมขอเชิญส่งบทความวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมระดับชาติ "วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 4" (ถึง 30 เม.ย. 57) 
ผลการพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นักศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2557
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. ขอเชิญส่งบทความลงวารสารบัณฑิตศึกษา มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
• ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2557 (30 ก.ย. 57) 
• ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2557 (ถึง 30 ก.ย. 57) 
• คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Urban Culture Research (14 เม.ย. 57)

ดูข่าวทั้งหมด »

ภาพกิจกรรม
:
โครงการบริการวิชาการ "พัฒนาศักยภาพครูสู่อาเซียน"
เมื่อวันที่ : 24-25 มีนาคม 2557
จัดโดย : ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม

:

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ : 4 มีนาคม 2557
จัดโดย : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประมวลภาพกิจกรรม »


มุมแนะนำ คณะอักษรศาสตร์

โครงการ

ตำราและหนังสือ

คณะอักษรศาสตร์


วารสาร

คณะอักษรศาสตร์งานวิจัย

คณะอักษรศาสตร์


e-Learning

คณะอักษรศาสตร์e-book

คณะอักษรศาสตร์