การจัดการความรู้กับหลักสูตรภายในคณะอักษรศาสตร์ที่ได้รับการประเมินด้วยเกณฑ์ AUN-QA เพื่อคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี

โครงการการจัดการความรู้กับหลักสูตรภายในคณะอักษรศาสตร์ที่ได้รับการประเมินด้วยเกณฑ์ AUN-QA เพื่อคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้อง ว 114 ชั้น 1 อาคารวชิรมงกุฎ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข่าวอื่นๆ