ประชุมวิชาการ
Slider

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS

ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษามีอยู่หลายด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจประการหลังมีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาองค์ความรู้ให้มีความทันสมัย และเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้แก่แวดวงวิชาการ ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยทุกแห่งมีการดำเนินการด้านการวิจัยจำนวนมาก ซึ่งผลการวิจัยที่ได้จะต้องมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ประกอบกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีตัวบ่งชี้เกี่ยวกับการเผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายวิชาการ SMARTS เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสถาบันการศึกษา 4 แห่ง ได้แก่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา) และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งเครือข่ายวิชาการ SMARTS ได้ดำเนินกิจกรรมด้านวิชาการ และการวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 1-4 ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และใน พ.ศ. 2558 เครือข่ายวิชาการ SMARTS จะดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5 ขึ้น เพื่อใช้เป็นเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์แก่คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
  2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
  3. เพื่อสืบสาน และสร้างเครือข่ายวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งใน และต่างประเทศ