ประชุมวิชาการ
Slider

โครงการการประชุมวิชาการของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี 7 สถาบัน
(One Arts Undergraduate Symposium)

ตามที่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดโครงการประชุมทางวิชาการสำหรับนิสิตและนักศึกษาระดับปริญญาตรีร่วมกัน 3 สถาบัน ซึ่งได้ดำเนินการจัดมาแล้ว 3 ครั้งนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นิสิต/นักศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าหรือการวิจัยด้วยตนเอง

ในปี พ.ศ. 2564 นี้ สถาบันรับเชิญที่ได้ส่งนักศึกษามานำเสนอผลงานเมื่อปี พ.ศ. 2563 จำนวน 4 สถาบันได้ยินดีเข้าร่วมเป็นภาคีจัดการประชุมทางวิชาการของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี 7 สถาบัน ประจำปี 2564 ได้แก่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยยังคงมุ่งเน้นที่จะเปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาระดับปริญญาตรีนำเสนอองค์ความรู้จากการศึกษาหรือการวิจัยของตนเอง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ นักศึกษาต่างสถาบัน และสร้างเครือข่ายทางวิชาการร่วมกันระหว่างสถาบันต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนิสิต/นักศึกษา ตลอดจนวงการวิชาการในวงกว้างต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเปิดเวทีการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี
  2. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย
  3. เพื่อพัฒนาทักษะในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในบรรยากาศที่เป็นทางการ
  4. เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิต/นักศึกษาต่างสถาบัน
  5. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและ/หรือการวิจัยระหว่างสถาบัน