คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งแด่ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ ในโอกาสที่ได้รับการอนุมัติปริญญาดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีไทย

ข่าวอื่นๆ