คณะอักษรศาสตร์ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับจังหวัดสมุทรสงครามแก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2565

ข่าวงานวิจัยอื่นๆ