คณะอักษรศาสตร์ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานวิจัยสถาบันแก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2565

ข่าวงานวิจัยอื่นๆ