คณะอักษรศาสตร์ร่วมกับสถาบันเครือข่าย 6 สถาบัน จัดการประชุมวิชาการ Onearts ประจำปี พ.ศ. 2564

คณะอักษรศาสตร์ร่วมกับสถาบันเครือข่าย 6 สถาบัน จัดการประชุมวิชาการของนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี 7 สถาบัน ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์)

ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 9.45 – 16.30 น.

เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าหรือการวิจัยด้วยตนเอง และได้พัฒนาทักษะในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในบรรยายกาศที่เป็นทางการ รวมทั้งการก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิต/นักศึกษาต่างสถาบัน

>

ข่าวอื่นๆ