คณะอักษรศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะศิลปศาสตร์ และสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ร่วมงานแถลงข่าว “ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากร”

พร้อมทั้งร่วมลงนาม MOU ร่วมกันระหว่างคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ คณะศิลปศาสตร์ และสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อขยายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการระหว่างกัน

การแถลงข่าวและการลงนาม MOU ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในงานแถลงข่าวและเป็นสักขีพยานในการลงนาม MOU ในครั้งนี้

ข่าวอื่นๆ