หัวหน้าภาควิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์
Assistant Professor WORAPORN POOPONGPAN ,Ph.D.

   
Catthiyakorn
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัททิยากร ศศิธรามาศ
Assistant Professor CATTHIYAKORN SASITHARAMAS, Ph.D.

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีพร วิรุณหะ
Associate Professor CHULEEPORN VIRUNHA, Ph.D.
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์
Assistant Professor NATTAPON YURUNGRUANGSAK
Tuangthip
อาจารย์ตวงทิพย์ พรมเขต
Instructor TUANGTHIP PHROMKHET
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์ เกียรติสหกุล
Assistant Professor PUENGTHIP KIATTISAHAKUL, Ph.D.
piphu
อาจารย์ ดร.พิภู บุษบก
Instructor PIPU BOOSABOK, Ph.D.
   
 Petchada
อาจารย์ ดร.เพชรดา ชุนอ่อน
Instructor PETCHADA CHOON-ON ,Ph.D.
Rachatapong
อาจารย์ ดร.รัชตพงศ์ มะลิทอง
Instructor Rachatapong MALITHONG, Ph.D.
   
  
รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ
Associate Professor WARANGKANA NIBHATSUKIT ,Ph.D.
  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีรา อภิญญาเวศพร
Assistant Professor SUTEERA APINYAVESPORN ,Ph.D.
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์ ทาสุคนธ์
Assistant Professor SUWAT TASUKONTH ,Ph.D.