หัวหน้าภาควิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์ 
Assistant Professor WORAPORN POOPONGPAN ,Ph.D.

   
Catthiyakorn
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัททิยากร ศศิธรามาศ link
Associate Professor CATTHIYAKORN SASITHARAMAS, Ph.D.

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีพร วิรุณหะ 
Associate Professor CHULEEPORN VIRUNHA, Ph.D.
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์ 
Assistant Professor NATTAPON YURUNGRUANGSAK
Tuangthip
อาจารย์ตวงทิพย์ พรมเขต 
Instructor TUANGTHIP PHROMKHET
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์ เกียรติสหกุล 
Assistant Professor PUENGTHIP KIATTISAHAKUL, Ph.D.
piphu
อาจารย์ ดร.พิภู บุษบก 
Instructor PIPU BOOSABOK, Ph.D.
   
 Petchada
อาจารย์ ดร.เพชรดา ชุนอ่อน link
Instructor PETCHADA CHOON-ON ,Ph.D.
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ 
Assistant Professor WARANGKANA NIBHATSUKIT ,Ph.D.
   
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีรา อภิญญาเวศพร 
Assistant Professor SUTEERA APINYAVESPORN ,Ph.D.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์ ทาสุคนธ์ 
Assistant Professor SUWAT TASUKONTH ,Ph.D.