ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์ เกียรติสหกุล

Assistant Professor PUENGTHIP KIATTISAHAKUL ,Ph.D.

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

 • อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548)
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2538)
 • อักษรศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2531)

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่
 • ประวัติศาสตร์การทูตไทย
 • ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น

วิทยานิพนธ์

 • พวงทิพย์ เกียรติสหกุล. "บทบาทของชาวจีนและชาวตะวันตกต่อกิจการเหมืองแร่ดีบุกของมณฑลภูเก็ตตั้งแต่ต้นพุทธศตวรรษที่ 25 –พ.ศ.2474." วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534.
 • _______. "กองทัพญี่ปุ่นกับทางรถไฟสายใต้ของไทย สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาระหว่าง พ.ศ. 2484-2488." วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

หนังสือ ตำรา

 • พวงทิพย์ เกียรติสหกุล. (2555). ญี่ปุ่นกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ค.ศ.1945-1975 นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • _______. (2554). ทางรถไฟสายใต้ในเงาอาทิตย์อุทัย โครงการตำราและหนังสือคณะอักษรศาสตร์:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.

บทความทางวิชาการ

ระดับชาติ

 • พวงทิพย์ เกียรติสหกุล. (2560). “โชกุนกับการควบคุมอำนาจทางการเมืองการปกครองสมัยโทะกุงะวะตอนต้น ค.ศ. 1603-1651.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 39, 1 (ม.ค.-มิ.ย.): 64-85. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)
 • ________. (2558). “5 ทศวรรษของการขยายอำนาจจักวรรดินิยมทางการทหารของญี่ปุ่น คศ. 1895-1945.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 37, 2 (ก.ค. - ธ.ค.): 78-102. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)
 • พวงทิพย์ เกียรติสหกุล. (2551)."ชีวิตราษฎรไทยสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา: มุมมองผ่านการเข้ามาควบคุมทางรถไฟสายใต้ของกองทัพญี่ปุ่น". วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 30 ฉบับที่ 1: 117 – 137.
 • _______. (2551). "ความสำคัญของภาคใต้ต่อกองทัพญี่ปุ่นสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา". วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 30 ฉบับที่ 2: 78 - 131.
 • _______. (2545). "วาทกรรมว่าด้วยกองทัพญี่ปุ่นในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา : ความทรงจำผ่านทางรถไฟสายมรณะ." วารสารอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2, 31 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2545) : 74-101.
 • _______. (2545). "การศึกษาการขยายตัวของกองทัพญี่ปุ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา : มุมมองทางสังคม-วัฒนธรรม." วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 25, 1 (มิถุนายน - พฤษภาคม 2545) : 23-51.
 • โยชิกาวา โทชิฮารุ, เขียน. นิภาพร รัชตพัฒนากุล, แปล. พวงทิพย์ เกียรติสหกุล, เรียบเรียง. "กองทัพญี่ปุ่นในประเทศไทยภายใต้การเป็นพันธมิตรญี่ปุ่น-ไทย." วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 3, 21-22 (2544-2545) : 197-217.
 • พวงทิพย์ เกียรติสหกุล. "กิจการเหมืองแร่ดีบุกของชาวจีนในมณฑลภูเก็ต พ.ศ.2500-2474." วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 19 (2539-2540) : 71-91.

ระดับนานาชาติ

 • Kiattisahakul, Puengthip. (2015). “The Japanese army and the control of southern Thai railways 1941- 1945.” In the proceedings of the International Conference Vietnam Indochina-japan relations during the World War II: document and interpretations, Waseda University, Vietnam, September 18-19, 2015.
 • ________. (2007). "The Japanese army and Thailand’s southern railways during the Greater East Asian War, 1941 – 1945."  Asian Review 17: 59 -92.

เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน

 • พวงทิพย์ เกียรติสหกุล. "ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย." ใน เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 415 232 ประวัติศาสตร์การทูตไทย. ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา

 • พวงทิพย์ เกียรติสหกุล. "ความสำคัญของภาคใต้ต่อกองทัพญี่ปุ่นสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา." เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง หนึ่งทศวรรษการศึกษาประวัติศาสตร์ภาคใต้, 2550.
 • _______. "เส้นทางรถไฟสายใต้สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา : ภาพสะท้อนชีวิตราษฎรไทย." ใน เอกสารประกอบการสัมมนาไทยกับเอเชีย : สายใยอดีตถึงปัจจุบัน สายสัมพันธ์สู่อนาคต, 76-100. ม.ป.ท. : ภาควิชาประวัติศาสตร์ ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ และสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.