ศาสตราจารย์อนันต์ชัย เลาหะพันธุ

Professor ANANTJAI LAUHABANDHU

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

 • Education Specialist (Social Studies), University of Central Missouri, USA
 • Master of Arts (History), University of Central Missouri, USA (1975)
 • Bachelor of Arts (History), Furman University, USA (1973)
 • Associate in Arts (Business Administration), Barstow College, USA
 • ศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ออสเตรเลีย ณ University of New South Wales, Australia (เมษายน – ตุลาคม 2531)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยกลางและสมัยใหม่
 • ประวัติศาสตร์ออสเตรเลีย

วิทยานิพนธ์

 • Anantjai Lauhabandhu. "The Attitude of the American People toward Germany during World War I." Specialist Thesis, Central Missouri State University (University of Central Missouri), 1976.

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 • สัญชัย สุวังบุตร และคณะ. "โครงการขุมทรัพย์ของแผ่นดิน (ค้นคว้า วิจัย และเรียบเรียงหนังสือเก่า จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1. Twentieth century impression of Siam  2. กระบวนพยุหยาตราทางสถลมารคสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  3. ฉลากน้ำหอม  4. แบบเรียนศัพท์กรมศึกษาธิการ  5. พระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยาม)". ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2553.

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

 • ชาคริต ชุ่มวัฒนะ และอนันต์ชัย เลาหะพันธุ์. (2557). “การสืบราชบัลลังก์อังกฤษของราชวงศ์แฮโนเวอร์ : มาตรการ สุดท้ายในการยุติความขัดแย้งทางศาสนาอังกฤษสมัยราชวงศ์แฮโนเวอร์กับการเปลี่ยนแปลงสังคม ค.ศ. 1714 – 1901.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 36, 2 (ก.ค. - ธ.ค.): 73-106. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2)

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

หนังสือ ตำรา

 • สัญชัย สุวังบุตร และอนันต์ชัย เลาหะพันธุ. (2557). ประวัติศาสตร์ยุโรป ค.ศ.1815-1918. กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภาการพิมพ์.
 • อนันต์ชัย เลาหะพันธุ และสัญชัย สุวังบุตร. (2557). รัสเซียสมัยซาร์และสังคมนิยม. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ศรีปัญญา.
 • ราชบัณฑิตยสถาน (2555). ราชวงศ์แห่งมหาอำนาจยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 19: กษัตริย์และสมเด็จพระราชินีนาถ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.
 • สัญชัย สุวังบุตร, อนันต์ชัย เลาหะพันธุ และคนอื่นๆ. (2555). ประวัติศาสตร์ใน "Twentieth CenturyImpressions of Siam: Its History, People, Commerce, Industries andResources". นครปฐม: ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • สัญชัย สุวังบุตร และอนันต์ชัย เลาหะพันธุ. (2555). ทรรปณะประวัติศาสตร์ยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 20. กรุงเทพมหานคร: ศักดิโสภาการพิมพ์.
 • ________. (2555). ซาร์นิโคลัสที่ 2 กับอวสานของราชวงศ์โรมานอฟ. กรุงเทพมหานคร: ศักดิโสภาการพิมพ์.
 • อนันต์ชัย เลาหะพันธุ (เขียนร่วม). (2555). หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์สากล ม.3. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน์.
 • อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. (2554). ยุโรปสมัยใหม่ ค.ศ.1492-1815. กรุงเทพมหานคร: ศักดิโสภาการพิมพ์.
 • สัญชัย สุวังบุตร และอนันต์ชัย เลาหะพันธุ. (2554). ทรรปณะประวัติศาสตร์ยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 19. แก้ไขปรับปรุง, กรุงเทพมหานคร: ศักดิโสภาการพิมพ์.
 • อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. (2554). โลกตะวันตกก่อน ค.ศ. 1492. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร: ศักดิโสภาการพิมพ์.
 • อนันต์ชัย เลาหะพันธุ (เขียนร่วม). (2553). หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์สากล ม.4-ม.6. พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน์.
 • อนันต์ชัย เลาหะพันธุ และสัญชัย สุวังบุตร. (2553). รัสเซียสมัยซาร์และสังคมนิยม. พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขปรับปรุง, กรุงเทพมหานคร: ศักดิโสภาการพิมพ์.
 • อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. (2551). ประวัติศาสตร์ออสเตรเลียสมัยอาณานิคม ค.ศ.1788-1901. กรุงเทพมหานคร : ศักดิโสภาการพิมพ์.
 • ________. (2551). เรื่องน่ารู้ในยุโรปสมัยกลาง. พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงแก้ไข. กรุงเทพมหานคร : ศักดิโสภาการพิมพ์.
 • ________. (2550). "สาธารณรัฐฟินแลนด์." ใน สหภาพยุโรปโฉมใหม่และ 27 ประเทศสมาชิก. กรุงเทพมหานคร : พี.เพรส.
 • อนันต์ชัย เลาหะพันธุ และสัญชัย สุวังบุตร. (2550). รัสเซียสมัยซาร์และสังคมนิยม. พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงแก้ไข. กรุงเทพมหานคร : ศักดิโสภาการพิมพ์.
 • อนันต์ชัย เลาหะพันธุ (เขียนร่วม). (2548). ประวัติศาสตร์ ม.6. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์ อจท.
 • ________. (2547). ประวัติศาสตร์ ม.5. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์ อจท.
 • ________. (2547). ประวัติศาสตร์ ม.3. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์ อจท.
 • แถมสุข นุ่มนนท์ มานพ ถาวรวัฒน์สกุล และอนันต์ชัย เลาหะพันธุ. (2536). หนังสือสังคมศึกษา ส.605 สังคมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช.
 • อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. (2534). ประวัติชีวิตและผลงาน 5 นักเขียน 1 คีตกวี. นครปฐม : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • อนันต์ชัย เลาหะพันธุ และคนอื่นๆ. (2529). อารยธรรมตะวันตก. นครปฐม : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • สัญชัย สุวังบุตร และอนันต์ชัย เลาหะพันธุ. (2529). หนังสือแบบเรียนรายวิชา ส.013 ยุโรปสมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช.
 • ________. (2529). หนังสือแบบเรียนรายวิชา ส.025 ประวัติศาสตร์รุสเซีย. กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช.
 • ________. (2527). ประเทศทั่วโลก เล่ม 4. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช.
 • ________. (2524). ประเทศทั่วโลก เล่ม 3. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช.

 งานแปล

 • ออตเนส ฮาโรลด์. (2537). "หนังสือคู่มือท่องเที่ยว : อีกโลกของข่าวสารสำหรับห้องสมุด (Travel Guidebooks : A World of Information for Libraries." แปลโดยอนันต์ชัย เลาหะพันธุ. ข่าวสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 1, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม): 19-22.
 • ฟาสต์, โฮเวิร์ด. (2527). ประตูวิเศษ: The Magic Door. แปลโดย อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช.
 • โชโลคอฟ, มิฮาอิล. (2524). ชะตาชีวิต: The Fate of a Man. แปลโดย อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

บทความทางวิชาการ

ระดับชาติ

 • อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. (2556). “สันตะปาปาไพอัสที่ 9 (ค.ศ.1846 – 1878) กับการต่อสู้ในการรักษาบทบาทและอำนาจ อธิปไตย.” วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 5,2 (ก.ค. – ธ.ค.)
 • ________. (2554). "เศรษฐกิจใหม่ในคริสต์ศตวรรษที่ 17" วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 33, 1: 193-207.
 • ________. (2553). "ไกเซอร์วิลเลียมที่ 1 กับการสร้างจักรวรรดิเยอรมัน" วารสารราชบัณฑิตยสถาน 35, 4 (กันยายน-ธันวาคม): 759-769.
 • ________. (2552). "ซาร์ปอล (ค.ศ. 1796-1801) โอรสผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อซารีนาแคเทอรีนมหาราช" วารสารราชบัณฑิตยสถาน 34, 2 (เมษายน-มิถุนายน): 439-449.
 • ________. (2552). "สมาพันธรัฐเยอรมันเหนือบนเส้นทางสู่การรวมชาติเยอรมัน" วารสารราชบัณฑิตยสถาน 34, 1 (มกราคม-มีนาคม): 202-214.
 • ________. (2551). "สงครามรัสเซีย-ญี่ปุ่น: จุดเปลี่ยนของจักรวรรดิรัสเซีย" วารสารอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร 10: 2: 132-148.
 • ________. (2551). "จักรวรรดิออตโตมันและความสัมพันธ์กับมหาอำนาจตะวันตก." วารสารราชบัณฑิตยสถาน 33:4 (ตุลาคม-ธันวาคม):53-79.
 • ________. (2551). "ชนชั้นกลางระดับสูงกับวัฒนธรรมเมืองในอังกฤษสมัยวิกตอเรีย." วารสารปาริชาต 20, 2 (ตุลาคม-มีนาคม).
 • ________. (2550). "การตื่นทองกับการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในออสเตรเลีย ค.ศ.1851-1860" วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับพิเศษ “ภาษาและวัฒนธรรม” 29  233-259.
 • ________. (2550). "ระบอบการปกครองแบบฟิวดัลกับวิถีแห่งขุนนางและอัศวินสมัยกลาง." วารสารปาริชาต 19, 2 (ตุลาคม 2549 – มีนาคม) : 1-14.
 • ________. (2550). "จากนิคมนักโทษสู่อาณานิคม": จุดเปลี่ยนของออสเตรเลียในสมัยข้าหลวงแมกควารี ค.ศ.1810-1821." วารสารราชบัณฑิตยสถาน 32 , 3 (กรกฎาคม-กันยายน): 533-563.
 • ________. (2550). "เมทเทอร์นิชกับการเมืองยุโรป ค.ศ.1809-1848." วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 1, 2 (ตุลาคม 2549-มีนาคม): 99-117.
 • ________. (2549). "จักรพรรดิแมกซิมีเลียนกับมงกุฎหนามแห่งเม็กซิโก." วารสารราชบัณฑิตยสถาน 31, 3 (กรกฎาคม-กันยายน): 761-770.
 • ________. (2549). "ยุทธนาวีมหาสมุทรแอตแลนติก : มิติใหม่ของการรบ." วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 27, 1 (มิถุนายน-พฤศจิกายน) : 203-215.
 • ________. (2548). "สมัยแห่งความยุ่งยาก" (ค.ศ.1598-1613) และการสถาปนาราชวงศ์โรมานอฟ." วารสารราชบัณฑิตยสถาน 30, 3 (กรกฎาคม-กันยายน) : 708-716.
 • ________. (2546). "สถานะของราชวงศ์โฮเฮนชอบเลิร์นในดินแดนเยอรมัน." วารสารประวัติศาสตร์ : 2546/2003 : 113-137.
 • ________. (2546). "สถานะและความสำคัญของราชวงศ์ฮับส์บูร์กในประวัติศาสตร์." วารสารราชบัณฑิตยสถาน 28, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม): 1071-1089.
 • ________. (2545). "สถานะของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในประวัติศาสตร์." วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 25, 1 (มิถุนายน-พฤศจิกายน) : 172-297.
 • ________. (2545). "ลายอช คอชุธ นักชาตินิยมฮังการีกับการต่อต้านราชวงศ์ฮับส์บูร์ก." วารสารราชบัณฑิตยสถาน 27, 3 (กรกฎาคม-กันยายน) : : 638-648.
 • ________. (2541). "100 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตสยาม-รัสเซีย." วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 17 ,2: 17-32.
 • ________. (2540). "100 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต สยาม-รัสเซีย." ใน เอกสารประกอบการจัดนิทรรศการ 100 ปี สยาม-รัสเซีย, 1-17. ม.ป.ท. : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • อนันต์ชัย เลาหะพันธุ และชาคริต ชุ่มวัฒนะ. (2540). "หนึ่งวันในอิสตันบูล…ชมวังเจ้าเข้าตลาดแขก." ในแว่นต่างสีสังคมศาสตร์ : ตุรกี, 31-39. ม.ป.ท. : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
 • อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. (2541). "โทรเลขจากเมืองเอมส์ : การแปลงสารกับการเกิดสงครามฝรั่งเศส-ปรัสเซีย ค.ศ.1870-1871." วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 20 (มิถุนายน 2540-2541) : 173-182.
 • อุดม อรุณรัตน์, ศาสตราจารย์. (2540). "ดนตรีไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน : ทรรศนะ/ข้อคิดของครูดนตรี ศาสตราจารย์อุดม อรุณรัตน์." สัมภาษณ์โดยอนันต์ชัย เลาหะพันธุ. วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 19, 1-2 (2539-2540) : 132-139.
 • อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. (2540). "นางในฮาเร็มออตโตมัน." วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 19, 1-2 : 121-129.
 • ________. (2536). "เปิดประตูวังโดลมาบาห์เช." สตรีสาร 363 15 : 31-35.
 • ________.(2536). "ถ้ำมหาสมบัติในอิสตันบูล." สตรีสาร 46, 15 : 32-35.
 • ________. (2535). "แมกเจลแลนกับการเดินเรือรอบโลกครั้งแรก." สตรีสาร ภาคพิเศษ 45, 27 : 12-13.
 • ________. (2535). "500 ปีแห่งการค้นพบทวีปอเมริกา." สตรีสาร ภาคพิเศษ 45, 23 : 8-9.
 • ________. (2534). "เมือง : ประสบการณ์ใหม่ในสมัยกลาง." วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 14, 1 : 47-56.
 • ________. (2534). "ละครม้า-ละครสัตว์." สตรีสาร ภาคพิเศษ 44, 23 : 14-15.
 • ________. (2534). "ละครสัตว์." สตรีสาร ภาคพิเศษ 44, 9 : 10-11.
 • ________. (2533). "จอห์น กอลซเวอร์ธี: นายกฯ คนแรกของ International P.E.N." ภาษาและหนังสือ 23, 1-2 : 5-17.
 • ________. (2533). "อุตสาหกรรมรถยนต์กับการเปลี่ยนแปลงสังคมและวิถีชีวิตของชาวอเมริกันในทศวรรษ 1920." วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 12, 2 : 156-171.
 • ________. (2533). "ครั้งแรก/เก่าที่สุดในไทย." ศิลปวัฒนธรรม 11, 10 : 78-83.
 • ________. (2532). "ออสเตรเลียในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส." วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 12, 1: 119-133.
 • ________. (2532). "นิทานอีสปสำนวนไทยเรื่องแรก." สตรีสารภาคพิเศษ 42, 39: 10-11.
 • ________. (2532). "หนังญี่ปุ่น" ที่ไม่ใช่หนังญี่ปุ่น." สตรีสารภาคพิเศษ 42, 32 : 14-15.
 • ________. (2532). "โฆษณาครั้งแรกในไทย." ภาษาและหนังสือ 22, 1 – 2 : 5-8.
 • ________. (2532). "เทอร์ราออสเตรลิส/ออสเตรเลีย : กระบวนการสำรวจของชาติตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 17-18." วารสารธรรมศาสตร์ 16, 3 : 147-161.
 • ________. (2531). "พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของแว่นตา." ศิลปวัฒนธรรม 9, 12 : 56-61.
 • ________. (2531). "แคธะลีน แอมมี่ ดอว์สัน สก๊อต นักเขียนสิทธิสตรีผู้ก่อตั้ง P.E.N. International." ภาษาและหนังสือ 21, 1-2 : 55-71.
 • ________. (2531). "อะบอริจิน : ชาวออสเตรเลียพวกแรกสมัยก่อนประวัติศาสตร์." วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 11, 1 :  29-41.
 • ________. (2531). "บางกอกรีคอร์เดอร์ หนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทย." สตรีสาร 41 : 45-47.
 • ________. (2530). "ฟรานซ์ ลิสท์ คีตกวีเอกแมกยาร์." วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 9 : 106-118.
 • ________. (2530). "บางกอกรีคอร์เดอร์ฉบับรัชกาลที่ 3, พ.ศ.2387-88 : เอกสารที่ยังไม่สูญหาย." ศิลปวัฒนธรรม 8 : 88-94.
 • ________. (2530). "สัญลักษณ์ของธงประจำชาติในปัจจุบัน." สตรีสาร ภาคพิเศษ 40 : 12-14.
 • ________. (2530). "ลักษณะของธงประจำชาติในปัจจุบัน." สตรีสาร ภาคพิเศษ 40 : 20-21.
 • ________. (2530). "วิวัฒนาการของธงประจำชาติ." สตรีสาร ภาคพิเศษ 40 : 20-21.
 • ________. (2530). "ธงในสมัยกลาง." สตรีสาร ภาคพิเศษ 40 : 20-21.
 • ________. (2530). "กำเนิดธง." สตรีสาร ภาคพิเศษ 40 : 14-15.
 • ________. (2529). "ระลึกถึงนักเขียนในอดีต : ปกรณ์ บูรณปกรณ์." วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 8 : 28-39.
 • ยู รู. (2528). เสื้อสีแดง: The Red Silk Jacket แปลโดย อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. สตรีสาร 38 : 18 : 38-42.
 • อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. (2528). "Floris, Peter Williamson: การใช้เอกสารต่างประเทศสอบวินิจฉัยพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพระราชหัตถเลขาเฉพาะรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรุทธ/อินทรราชา/ทรงธรรม (ค.ศ.1610 – 1628)." แปลโดย อนันต์ชัย เลาหะพันธุและอธิบายความโดย วินัย พงศ์ศรีเพียร. วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 8 : 5 – 30.
 • ________. (2527). "กำเนิดมหาวิทยาลัยตะวันตก." คุรุปริทัศน์ 9 : 40 – 46.
 • ________. (2526). "กำเนิดมหาวิทยาลัยตะวันตก." วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 6 : 1 – 11.
 • ________. (2526). "The Grapes of Wrath กับความสำเร็จของ จอห์น สไตน์เบ็ค." โลกหนังสือ 6 : 32 – 42.
 • ________. (2525). "เด็กกับความเป็นจริงในสังคมสมัยกลาง." วารสารประวัติศาสตร์ 7 : 112 - 122.
 • โคเฮน, สตีเฟน เอฟ., (2524). "ทรราชหรือวีรบุรุษ: Stalin After Life." แปลโดย อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (มกราคม – กุมภาพันธ์) : 1 – 16.
 • อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. (2523). "ขบวนการธันวาคม : ความล้มเหลวของการปฏิวัติจากเบื้องบน." วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 3 : 32 – 42.
 • อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. (2523). "กบฏชาวนา (ค.ศ.1524 – 1525) และปฏิกิริยาตอบโต้ของมาร์ติน ลูเธอร์." วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10 (มกราคม – กุมภาพันธ์) : 58-72.

ระดับนานาชาติ

 • Anantjai Lauhabandhu. (1989). "Australian Studies at Silpakorn University." Presented at the New Direction in Asian Studies Conference. Singapore : n.p.

บทวิจารณ์

 • อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. วิจารณ์เรื่อง ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมยุโรปสมัยกลาง, โดย ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และ คงศักดิ์ สันติพฤกษวงศ์. รวมบทความประวัติศาสตร์ (พฤศจิกายน 2524) : 155-159.
 • ________. วิจารณ์เรื่อง รากฐานของอารยธรรมตะวันตก, โดย วไล ณ ป้อมเพชร. ผู้แปล. วารสารธรรมศาสตร์ 11 (มีนาคม 2525) : 206-208.
 • ________. วิจารณ์เรื่อง คริสต์ศาสนากับประวัติศาสตร์ยุโรป, โดย กลุ่มศึกษาปัญหาศานา. วารสารธรรมศาสตร์ 11 (ธันวาคม 2525) : 185-188.
 • ________. วิจารณ์เรื่อง The Coming of the Strangers : Life in Australia 1788-1822, โดย Baiba Berzine. วารสารธรรมศาสตร์ 16 (2531) : 174-179.
 • ________. วิจารณ์เรื่อง Finding Australia : The History of Australia to 1821, โดย Russel Ward. วารสารธรรมศาสตร์ 16, 4 (2532) : 164-169.
 • ________. วิจารณ์เรื่อง Liberation 1945, โดย Susan D. Bachrach. วารสารประวัติศาสตร์ (2538) : 127-129.
 • ________. วิจารณ์เรื่อง Twentieth Century Impressions of Siam: Its History, People, Commerce, Industries and Resources. Arnold Wright and
 • Oliver T. Breakspear editors. London: Lloyd's great Britain Company Ltd., 1908. วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 30 (2552): 340-351.

เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน

 • อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. "เอกสารประกอบการสอนรายวิชา อป 442 ประวัติศาสตร์ยุโรป 3." ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524.
 • ________. "เอกสารคำสอนรายวิชา : 415 240 ประวัติศาสตร์ยุโรปคริสต์ศตวรรษที่ 19." ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.

อื่นๆ

 • อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. "Andorra, Principality of : ราชรัฐอันดอร์รา." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2547) : 53 – 56.
 • ________. "ASEM; The First of Asia – Europe Meeting (1996) : อาเซมครั้งที่ 1 การประชุมเอเชีย - ยุโรป ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2547) : 88 – 91.
 • ________. "Asquith, Herbert Henry, 1st Earl of Oxford and Asquith (1852 – 1928) : เฮอร์เบิร์ก เฮนริ แอสควิท, เอิร์ลที่หนึ่งแห่งออกซ์ฟอร์ดและแอสควิท (พ.ศ.2395 –2471)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2547) : 91 – 98.
 • ________. "Battle of Atlantic : ยุทธนาวีแห่งมหาสมุทรแอตแลนติก." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2547) : 97 – 102.
 • ________. "Baudauin (1930 – 1993 : พระเจ้าโบดวง (พ.ศ.2473 – 2536)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2547) : 141 – 144.
 • ________. "Beatrix (1938 - ): สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์ (พ.ศ.2481 - )." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2547) : 145– 147.
 • ________. "Belgium, Kingdom of: ราชอาณาจักรเบลเยียม." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2547) : 157 – 165.
 • ________. "Benelux : เบเนลักซ์." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2547) : 165 – 168.
 • ________. "Bourbon : ราชวงศ์บูร์บง." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2547) : 243 – 251.
 • ________. "Baudauin (1930 – 1993 : พระเจ้าโบดวง (พ.ศ.2473 – 2536)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2547) : 141 – 144.
 • ________. "Beatrix (1938 - ): สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์ (พ.ศ.2481 - )." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2547) : 145– 147.
 • ________. "Belgium, Kingdom of: ราชอาณาจักรเบลเยียม." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2547) : 157 – 165.
 • ________. "Benelux : เบเนลักซ์." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2547) : 165 – 168.
 • ________. "Bourbon : ราชวงศ์บูร์บง." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2547) : 243 – 251.
 • ________. "Canning, George (1770 – 1827): นายจอร์จ แคนนิง (พ.ศ.2313 – 2370)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 2 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2544) : 14 - 16.
 • ________. "Castlereagh, Robert Steward, Viscount (1769 – 1822) : รอเบิร์ต สจวต ไวส์ เคานต์ คาสเซิลเร (พ.ศ.2312 – 2365)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 2 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2544) : 34 – 37.
 • ________. "Chamberlain, Joseph (1836 – 1914): นายโจเซฟ เชมเบอร์เลน (พ.ศ.2379 –2457)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 2 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2544) : 58-60.
 • ________. "Chamberlain, Sir Joseph Austen (1863 – 1931) เซอร์โจเซฟ ออสเตน เชมเบอร์เลน (พ.ศ.2406 – 2474)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 2 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2544): 60 – 62.
 • ________. "Charles (1887 – 1922): จักรพรรดิชาลส์ (พ.ศ.2430 – 2465)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 2 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2544) : 64 – 66.
 • ________. "Charles X (1757 – 1836): พระเจ้าชาร์ลที่ 10 (พ.ศ. 2300 – 2379)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 2 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2544) : 70 – 72.
 • ________. "Comecon (1949 – 1991): โคเมคอน, คณะมนตรีว่าด้วยความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ ระหว่างกัน (พ.ศ.2492 – 2534)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 2 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2544): 131 – 133.
 • ________. "Concordat 1929; Treaty of Latheran 1929: ความตกลงระหว่างสันตะปาปากับรัฐบาล พ.ศ.2471, สนธิสัญญาลาเทอร์แรน พ.ศ.2471." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 2 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2544) : 169 – 171.
 • ________. "Crete : เกาะครีต." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 2 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2544) : 208 – 209.
 • ________. "Crimean War (1853 – 1856): สงครามไครเมีย (พ.ศ.2396 – 2399)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 2 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2544) : 209 – 212.
 • อนันต์ชัย เลาหะพันธุ และชาคริต ชุ่มวัฒนะ. "Croatia : โครเอเชีย." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 2 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2544) : 216 – 221.
 • อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. "Cyprus, Republic of Cyprus:ไซปรัส, สาธารณรัฐไซปรัส." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 2 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2544) : 227 – 230.
 • ________. "Dawes Plan, 1924: แผนดอส์ พ.ศ.2467." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 2 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2544) : 249 – 251.
 • ________. "Decembrist Revolt (1825): กบฏเดือนธันวาคม (พ.ศ.2368)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 2 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน(2544) : 262 –265.
 • ________. "Denmark, Kingdom of: ราชอาณาจักรเดนมาร์ก." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 2 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2544) : 279 – 283.
 • ________. "Détente (1969 – 1979): ยุคแห่งการผ่อนคลายความตึงเครียด (พ.ศ.2512 –2522)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 2 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2544) : 316 – 318.
 • ________. "Dreikaiserbund (League of the Three Emperors): สันนิบาตรสามจักรพรรดิ." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 2 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2544) : 325 – 327.
 • ________. "Dual Alliance 1879: สนธิสัญญาพันธไมตรีทวิภาคี พ.ศ.2422." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 2 (2544) : 334 –338.
 • ________. "Dual Alliance 1894: Franco – Russian Alliance: สนธิสัญญาพันธไมตรีทวิภาคี พ.ศ.2436; สนธิสัญญาพันธไมตรีฝรั่งเศส – รัสเซีย." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 2 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2544) : 338 – 341
 • ________. "Dual Monarch: ระบอบราชาธิปไตยคู่." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 2 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2544) : 341 – 343.
 • ________. "Eastern Question: ปัญหาตะวันออก." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2543) : 1-8.
 • ________. "Edward VII, (1841-1910): พระเจ้าเอดเวิร์ดที่ 7 (พ.ศ.2384-2453)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2543) : 13-17.
 • ________. "Eden, Robert Anthony (1897-1977), 1st Earl of Avon: รอเบิร์ต แอนโทนีอีเดน (พ.ศ.2440-2520), เอิร์ลที่ 1 แห่งเอวอน." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2543) : 10-13.
 • ________. "Emancipation, Edict of (1861); Emancipation of Serfs (1861): พระราชกฤษฎีกาปลดปล่อยทาสติดที่ดิน (พ.ศ.2404); การปลดปล่อยทาสติดที่ดิน (พ.ศ.2404)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2543) : 35-37.
 • ________. "Ems Telegram: โทรเลขจากเมืองเอมส์." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2543) : 39-43.
 • ________. "England: อังกฤษ." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2543) : 49-55.
 • ________. "Finland, Republic of: สาธารณรัฐฟินแลนด์." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2543) : 141-149.
 • ________. "Fiume, ฟีอูเม." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2543) : 163-165.
 • ________. "Fox, Charles James (1749-1806): นายชาลส์ เจมส์ ฟอกซ์ (พ.ศ.2291-2349)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2543) : 177-181.
 • ________. "France, Republic of: สาธารณรัฐฝรั่งเศส." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2543) : 187-198.
 • ________. "Francis II: จักรพรรดิฟรานซิสที่ 2 (พ.ศ.2310-2377)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2543) : 200-205.
 • ________. "Francis Ferdinand, Archduke (1863-1914) : อาร์ชดุ๊กฟรานซิส เฟอร์ดินานด์(พ.ศ.2406-2457)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2543) : 204-207.
 • ________. "Francis Joseph (1830-1916): จักรพรรดิ ฟรานซิส โจเซฟ (พ.ศ.2373-2459)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2543) : 207-212.
 • ________. "Franco–Prussian War (1870-1871): สงครามฝรั่งเศส-ปรัสเซีย (พ.ศ.2413-2414)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2543) : 215-220.
 • ________. "Frederick III (1831-1888):ไกเซอร์เฟรเดอริกที่ 3 (พ.ศ.2374-2431)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2543) : 226-228.
 • ________. "Frederick William III (1770-1840):พระเจ้าเฟรเดอริก วิลเลียมที่ 3 (พ.ศ.2313-2383)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2543) : 228-231.
 • ________. "Frederick William IV (1795-1861): พระเจ้าเฟรเดอริก วิลเลียมที่ 4 (พ.ศ.2338-2404)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2543) : 231-235.
 • ________. "Fry, Elizabeth Gurney (1786-1845): นางเอลิซาเบท กูร์นีย์ ฟราย (พ.ศ.2323-2388)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2543) : 267-268.
 • ________. "Gaitskell, Hugh Todd Naylor (1906-1963): นายฮิว ทอดด์ เนย์เลอร์ เกตสเกลล์ (พ.ศ.2449-2506)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2543) :273-276.
 • ________. "Galicia : แคว้นกาลิเซีย." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2543) : 276-278.
 • ________. "Gallipoli Campaign (1915-1916): การรบที่กัลลิโบลี (พ.ศ.2457-2458)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2543) : 278-280.
 • ________. "George III (1738-1820): พระเจ้าจอร์จที่ 3 (พ.ศ.2281-2363)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2543) : 307-312.
 • ________. "George IV (1762-1830): พระเจ้าจอร์จที่ 4 (พ.ศ.2305-2373)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2543) : 312-315.
 • ________. "George V (1865-1936): พระเจ้าจอร์จที่ 5 (พ.ศ.2408-2479)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2543) : 315-318.
 • ________. "George VI (1895-1952): พระเจ้าจอร์จที่ 6 (พ.ศ.2438-2495)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2543) : 318-321.
 • ________. "German Empire: จักรวรรดิเยอรมัน." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2543) : 332-338.
 • ________. "Great Britain and Northern Ireland, United Kingdom of : สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และ ไอร์แลนด์เหนือ." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2543) : 405-410.
 • ________. "Great Exhibition (1851): นิทรรศการครั้งใหญ่ (พ.ศ.2394)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2543) : 410-412.
 • ________. "Greece; Hellenic Republic: กรีซ; สาธารณรัฐเฮลเลนิก." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2543) : 423-429.
 • ________. "Greek War of Independence: สงครามอิสรภาพกรีก." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2543) : 432-434.
 • ________. "Habsburg; Hapsburg: ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก; ราชวงศ์แฮปส์เบิร์ก." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 4 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546) : 2-19.
 • ________. "Halifax, Edward Frederick Lindley Wood, 3rd Viscount and 1st Earl of (1881-1959): เอดเวิร์ด เฟรเดอริก ลินด์ลีย์ วูด ฮาลิแฟกซ์, ไวสเคานต์ที่ 3 และเอิร์ลที่ 1 แห่งฮาลิแฟกซ์ (พ.ศ.2424-2502)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 4 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546) : 29-32.
 • ________. "Hanover, House of: ราชวงศ์แฮโนเวอร์." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 4 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546) : 35-39.
 • ________. "Hanover, Kingdom of: ราชอาณาจักรแฮโนเวอร์." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 4 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546) : 40-44.
 • ________. "Hohenzollern: ราชวงศ์โฮเฮนซอลเลิร์น." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 4 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546) : 112-121.
 • ________. "Holy Roman Empire: จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 4 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546) : 122-132.
 • ________. "Hungary, Republic of: สาธารณรัฐฮังการี." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 4 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546) : 161-172.
 • ________. "Huskisson, William (1770-1830): นายวิลเลียม ฮัสคิสสัน (พ.ศ.2323-2373)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 4 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546) : 178-180.
 • ________. "Iceland, Republic of: สาธารณรัฐไอซ์แลนด์." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 4 (2546) : 182-186.
 • อนันต์ชัย เลาหะพันธุ และสัญชัย สุวังบุตร. "Industrial Revolution: การปฏิวัติอุตสาหกรรม." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 4 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546) :191-201.
 • อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. "Italian Republic; Italy: สาธารณรัฐอิตาลี." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 4 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546) : 231-248.
 • ________. "Jena, Battle of (1806): ยุทธการที่เมืองเยนา (พ.ศ.2349)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 4 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546) : 261-263.
 • ________. "Joffre, Joseph Jacque–Césaue (1852-1931): จอมพลโชแซฟ ชาก-เซแซร์ชอฟร์ (พ.ศ.2394-2473)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 4 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546) : 266-268.
 • ________. "Kossuth, Lojos (1806-1894): นายลายอช คอชุก (พ.ศ.2345-2436)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 4 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546) : 354-358.
 • ________. "Andorra, Principality of: ราชรัฐอันดอร์รา." สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2550) : 24-31.
 • ________. "Austria, Republic of: สาธารณรัฐออสเตรีย." สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2550) : 32-59.
 • ________. "Belgium, Kingdom of: ราชอาณาจักรเบลเยียม." สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2550) : 74-89.
 • อนันต์ชัย เลาหะพันธุ และชาคริต ชุ่มวัฒนะ. "Croatia, Republic of: สาธารณรัฐโครเอเชีย." สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2550) : 116-127.
 • อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. "Denmark, Kingdom of: ราชอาณาจักรเดนมาร์ก." สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2550) : 142-149.
 • ________. "Finland, Republic of: สาธารณรัฐฟินแลนด์." สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2550) : 166-179.
 • ________. "France; French Republic: สาธารณรัฐฝรั่งเศส." สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2550) : 180-201.
 • อนันต์ชัย เลาหะพันธุ และสมใจ ไพโรจน์ธีรรัชต์. "Germany, Federal Republic of: สาธารณรัฐเยอรมนี." สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2550) : 202-233.
 • อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. "Great Britain and Northern Ireland, United Kingdom of: สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และ ไอร์แลนด์เหนือ." สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2550) : 234-259.
 • ________. "Greece; Hellenic Republic: กรีซ, สาธารณรัฐเฮลเลนิก." สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2550) : 260-275.
 • ________. "Hungary, Republic of: สาธารณรัฐฮังการี." สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2550) : 276-295.
 • ________. "Iceland, Republic of: สาธารณรัฐไอร์แลนด์." สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2550) : 296-303.
 • ________. "Italy; Italian Republic: สาธารณรัฐอิตาลี." สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2550) : 326-353.
 • ________. "Liechtenstein, Principality of: ราชรัฐลิกเตนสไตน์." สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2550) : 374-385.
 • ________. "Luxembourg, Grand Duchy of: ราชรัฐลักเซมเบิร์ก." สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2550) : 408-421.
 • ________. "Monaco, Principality of: ราชรัฐโมนาโก." สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2550) : 458-469.
 • ________. "Netherlands, Kingdom of the: ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์" สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2550) : 476-493.
 • ________. "Norway, Kingdom of: ราชอาณาจักรนอร์เวย์." สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2550) : 494-507.
 • อนันต์ชัย เลาหะพันธุ และสัญชัย สุวังบุตร. "Russian Federation: สหพันธรัฐรัสเซีย." สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2550) : 562-593.
 • อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. "Sweden, Kingdom of: ราชอาณาจักรสวีเดน." สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2550) : 670-691.
 • ________. "กำเนิดและพัฒนาของธงประจำชาติ." สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2550) : 744-749.
 • ________. "Lawrence, Thomas Edward ; Lawrence of Arabia (1888 – 1935) : นายทอมัส เอดเวิร์ด ลอว์เรนซ์ ; ลอเรนซ์แห่งอาระเบีย (พ.ศ.2426 – 2478)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 5 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2551).
 • ________. "Leningard, Siege of : การปิดล้อมนครเลนินกราด." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 5 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2551).
 • ________. "Leo XII (1810 – 1903) : สันตะปาปาลีโอที่ 11 (พ.ศ.2353 – 2446)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 5 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2551).
 • ________. "Leopold I (1790 – 1865) : พระเจ้าเลโอโปลด์ที่ 1 (พ.ศ.2333 – 2408)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 5 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2551).
 • ________. "Leopold II (1835 – 1909) : พระเจ้าเลโอโปลด์ที่ 2 (พ.ศ.2378 – 2452)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 5 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2551).
 • ________. "Leopold III (1901 – 1983) : พระเจ้าเลโอโปลด์ที่ 3 (พ.ศ.2444 – 2526)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 5 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2551).
 • ________. "Lichtenstein, Principality of : ราชรัฐลิกเตนสไตน์." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 5 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2551).
 • ________. "Liverpool, 2nd Earl of; Robert Jenkinson (1770 – 1828) : รอเบิร์ต เจงกินสัน, เอิร์ลที่ 2 แห่ง ลิเวอร์พูล (พ.ศ.2313 – 2371)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 5 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2551).
 • ________. "Louis XVIII (1755- 1824) : พระเจ้าหลุยส์ที่ 18 (พ.ศ.2296-2367)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 5 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2551).
 • ________. "Louis Philippe (1773-2850) : พระเจ้าหลุยส์ ฟิลิป (พ.ศ.2316-2391)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 5 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2551).
 • ________. "Luxembourg, Grand Duchy of : ราชรัฐลักเซมเบิร์ก." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 5 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2551).
 • ________. "Lloyd, George, David, 1st Earl Lloyd-George (1863-1945) : เดวิด ลอยด์จอร์จ, เอริล์ ลอยด์-จอร์จที่ 1 แห่งดูอีฟอร์ (พ.ศ. 2406-2488)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 5 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2551).
 • ________. "Makarios III; Mouskos, Michael Kristodolou (1913-1977) : อาร์บิชอปมาการีออสที่ 3 ; ไมเคิล คริสตอดอลู โมสคอฟ (พ.ศ.2456-2520)."สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 5 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2551).
 • ________. "Marie Louise (1791-1847): จักรพรรดินีมารี หลุยส์ (พ.ศ.2334-2390)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 5 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2551).
 • ________. "Maximillian (1832-1867); Maximilian Ferdinand Joseph, Archduke: จักรพรรดิแมกซิมีเลียน (พ.ศ.2375-2410); อาร์ชดุ๊กเฟอร์ดินานด์ แมกซิมีเลียม โจเซฟ." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 5 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2551).
 • ________. "Mazzini, Giuseppe (1805-1872): นายจูเซปเป มัซซีนี (พ.ศ.2346-2415)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 5 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2551).
 • ________. Metternich, Klemens Fürst von (1773-1859): เจ้าชายเคลเมนส์ ฟอน เมทเทอร์นิช (พ.ศ.2316-2402)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 5 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2551).
 • ________. "Monaco, Principality of: ราชรัฐโมนาโก." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 5 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2551).
 • ________. "Moroccan Crises 1905, 1908, 1911: วิกฤตการณ์โมร๊อกโก (พ.ศ.2448, พ.ศ.2451, พ.ศ.2454)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 5 (2551).
 • ________. "Netherlands, Kingdom of the: ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 5 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2551).
 • ________. "Nicholas I (1795-1855): ซาร์นิโคลัสที่ 1 (พ.ศ.2339-2398)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 5 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2551).
 • ________. "North German Confederation: สมาพันธรัฐเยอรมันเหนือ." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 5 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2551).
 • ________. "Norway, Kingdom of: ราชอาณาจักรนอร์เวย์." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 5 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2551).
 • ________. "Orlando, Vittorio Emanuele (1860-1952): นายวิตโตรีโอ เอมานูเอล ออร์ลันโด (พ.ศ.2403-2495)." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 5 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2551).
 • ________. "Ottoman Empire: จักรวรรดิออตโตมัน." สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป 5 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2551).
 • สารานุกรม Britainnica Consise Encyclopedia ภาคภาษาไทย เล่ม 3 ในหมวด Modern Europe คำศัพท์ La Harpe, Frédéric – Quisling, Vidkum จำนวน 351 คำ แปลโดย อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. กรุงเทพมหานคร : มีเดีย แม็กเน็ท และมีเดีย เอกซเพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย), 2551.