ml-bg
วิจัย

งานวิจัย

เกี่ยวกับงานวิจัยคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

งานวิจัยคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการบนฐานองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น
 4. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของคณะฯ
 5. พัฒนา ประยุกต์ เผยแพร่ องค์ความรู้และสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยกับสถาบัน องค์กรและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

กรอบการปฏิบัติงาน

 1. วางนโยบายและแผนงานด้านการวิจัยของคณะอักษรศาสตร์  
 2. พิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย
 3. ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการวิจัยและจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเผยแพร่งานวิจัย 
 4. ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

1.คณบดีคณะอักษรศาสตร์ที่ปรึกษา
2.รองคณบดีฝ่ายวิจัยประธานอนุกรรมการ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุนอนุกรรมการ
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วรรณรัตน์อนุกรรมการ
5.รองศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์อนุกรรมการ
6.อาจารย์ประสิทธิ์ชัย จิรปสิทธินนท์อนุกรรมการ
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุลอนุกรรมการ
8.ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์อนุกรรมการ
9.อาจารย์ ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค์อนุกรรมการ
10.อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์อนุกรรมการ
11.อาจารย์ ดร.วนิดา คราวเหมาะอนุกรรมการ
12.อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุนอนุกรรมการ
13.อาจารย์อาภากร หาญนภาชีวินอนุกรรมการ
14.นายกฤษดา ไพรวรรณ์อนุกรรมการ
15.นางสาวชุลีพรรณ เคารพธรรมอนุกรรมการและเลขานุการ
16.นางสาววรรณา วงษ์ธงอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 1. วางนโยบาย แผนงาน ติดตาม และรายงานผลด้านการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
 2. เสนอแนวทางการกำหนดอัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ในส่วนของคณะอักษรศาสตร์
 3. พิจารณาจัดสรรทุนและจำนวนทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
 4. กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน และคุณสมบัติผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
 5. พิจารณาคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
 6. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม พัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการวิจัย
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์

จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ