วิจัย
Slider

หลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและสร้างสรรค์
สำหรับนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์

1. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

ผู้ขอรับทุนต้องเป็นนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกที่อยู่ระหว่างการศึกษาตามหลักสูตรของคณะอักษรศาสตร์ และมีคณาจารย์ในคณะอักษรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาในการทำผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์

2. ขอบเขตงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

 1. เป็นวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่ผ่านการอนุมัติหัวข้อแล้ว ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
 2. เป็นสารนิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 3. เป็นงานค้นคว้าอิสระของรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่สามารถพัฒนาต่อเนื่องเป็นงานวิจัยได้

3. การสนับสนุนเงินทุนอุดหนุนสำหรับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

 1. ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีละ 5 ทุน ทุนละไม่เกิน 8,000 บาท
 2. ระดับปริญญาตรี ปีละ 20 ทุน ทุนละไม่เกิน 3,000 บาท

4. ขั้นตอนและข้อกำหนดการขอรับทุน

 1. นักศึกษาจัดทำโครงการวิจัย/สร้างสรรค์ โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องเป็นผู้ขอทุนให้กับนักศึกษา โดยส่ง บันทึกขอรับทุน พร้อมแบบเสนอโครงการวิจัย (แบบสว.อ.5) มายังคณะฯ ผ่านหัวหน้าภาควิชา/หมวดวิชา ตามกำหนดระยะเวลาในประกาศเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยฯ
 2. คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน รวมทั้งความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการวิจัยกับประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษา คณะอักษรศาสตร์ และเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์พิจารณา
 3. เมื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ได้พิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยแล้ว อาจารยที่ปรึกษาเปนผูลงนามทําสัญญาในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย ภายในระยะเวลา 15 วันทำการ หลังจากประกาศผลการพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย
 4. การนับวันดำเนินโครงการวิจัยให้เริ่มนับจากวันที่ลงนามในสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยและสิ้นสุดโครงการวิจัยในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา
 5. ผู้ได้รับทุนต้องส่ง แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (แบบ สว.อ.4) ต่อคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย ทุก 6 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย

การส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

 1. เมื่อครบกำหนดส่งงานวิจัยแล้ว ผู้ได้รับทุนต้องส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่เป็นวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระที่ได้รับอนุมัติให้จบการศึกษาแก่คณะฯ พร้อมทั้งบทคัดย่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น (ถ้ามี) บทสังเคราะห์งานวิจัย เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (โปสเตอร์ หรือ proceedings หรือ วารสารวิชาการ) จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี) และสำเนาข้อมูลลงแผ่น CD-Rom โดยในรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ระบุการได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย/การสร้างสรรค์ จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในกิตติกรรมประกาศตามสมควร
 2. ผู้ได้รับทุนจะต้องตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของ Thai-journal Citation Index (TCI) center หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏรายชื่อในฐานข้อมูลระดับสากลที่สกอ./ สกว./สมศ. ยอมรับ/ หรือตีพิมพ์ในเอกสารที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ (proceedings) ที่มีมาตรฐานตามที่สมศ.กำหนด ทั้งนี้ไม่ต่ำกว่าเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่ลงนามในสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย

การยกเลิกการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย

 1. ในกรณีผู้ได้รับทุนไม่สามารถดำเนินงานวิจัยต่อไปได้ เนื่องจากปัญหาอุปสรรคหรือเหตุขัดข้อง ผู้ได้รับทุนต้องมีบันทึกขอยุติการทำวิจัย โดยชี้แจงสาเหตุหรืออุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการวิจัยแก่คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย และผู้ได้รับทุนต้องคืนทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับไปแล้วแก่กองทุน
 2. ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงของการขอรับทุน ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณนักวิจัย คณะกรรมการอาจพิจารณายกเลิกสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยและให้ผู้ได้รับทุนคืนทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดแก่กองทุน

ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง