วิจัย
Slider

หลักเณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและสร้างสรรค์
สำหรับบุคลากรคณะอักษรศาสตร์

1. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 1. เป็นบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ซึ่งไม่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการหรือทดลองงาน หรืออยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ
 2. โครงการวิจัยที่จะเสนอขอรับทุนฯ มิได้เป็นโครงการหรือส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยที่ เสนอขอรับการสนับสนุนจากแหล่งอื่นแล้ว
 3. ไม่มีภาระงานค้างส่งผลงานทางวิชาการแก่คณะ
 4. หากมีคุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ 1 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์

2. ขอบเขตงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

 1. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
 2. งานวิจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. งานวิจัยที่ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของคณะอักษรศาสตร์
 4. งานวิจัยพัฒนา ประยุกต์ เผยแพร่ องค์ความรู้และสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยกับสถาบัน องค์กรและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 5. งานสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม วรรณกรรม นาฎศิลป์ ดุริยางคศิลป์ การออกแบบ ศิลปะการแสดง ประยุกต์ศิลป์และมัลติมีเดีย

3. การสนับสนุนเงินทุนอุดหนุนสำหรับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

 1. เป็นโครงการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน มีระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี  และมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท
 2. เป็นโครงการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ในสาขาต่าง ๆ ของคณะอักษรศาสตร์ มีระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 2 ปี และมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 50,000 บาท
 3. เป็นโครงการวิจัยเกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย หรือเอเชียศึกษา มีระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 2 ปี และมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 70,000 บาท
 4. เป็นงานสร้างสรรค์ มีระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 2 ปี และมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 70,000 บาท
 5. สำหรับผู้วิจัยที่ไม่เคยดำเนินงานวิจัยมาก่อน คณะฯ จะสนับสนุนค่าตอบแทนที่ปรึกษางานวิจัย 1 ท่าน ต่อ 1 โครงการ จำนวนเงินไม่เกิน 2,000 บาท ซึ่งผู้วิจัยจะต้องแจ้งให้คณะฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

4. ขั้นตอนและข้อกำหนดการขอรับทุน

 1. ผู้ขอรับทุนส่ง บันทึกขอรับทุน (แบบ กว.อ.1)   ข้อเสนอโครงการวิจัย (แบบ สว.อ.1)   และแบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  มายังคณะฯ โดยผ่านหัวหน้าภาควิชา/หมวดวิชา ตามกำหนดระยะเวลาในประกาศเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยฯ
 2. คณะฯ จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน ความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการวิจัยกับประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะอักษรศาสตร์ คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
 3. เมื่อคณะฯ พิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยแล้ว ผู้ได้รับทุนต้องลงนามในสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย ภายในระยะเวลา 15 วันทำการ หลังจากประกาศผลการพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย มิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะ
 4. การนับวันดำเนินโครงการวิจัยให้เริ่มนับจากวันที่ลงนามในสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยและสิ้นสุดโครงการวิจัยในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา
 5. ผู้ได้รับทุนต้องส่ง รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (แบบ สว.อ.4) ต่อคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยทุก 6 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย

5. การส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

 1. เมื่อครบกำหนดส่งงานวิจัยแล้ว ผู้ได้รับทุนจะต้องส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ไม่ต้องเข้าเล่ม) จำนวน 2 ชุด โดยมีรายละเอียดตามรูปแบบการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพผลงานวิจัย
 2. เมื่อผู้ได้รับทุนปรับแก้ไขงานวิจัยจากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ผู้ได้รับทุนส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จำนวน 5 เล่ม พร้อมทั้งรายงานวิจัยฉบับย่อ บทความวิจัย บทสังเคราะห์งานวิจัย และสำเนาข้อมูลลงแผ่น CD-Rom รวมทั้งส่งรายงานสรุปค่าใช้จ่ายเงิน ภายในกำหนด 2 เดือน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะการทำวิจัย
 3. ผู้ได้รับทุนที่เคยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะอักษรศาสตร์แล้ว จะต้องส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และเอกสารอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 ก่อนจึงจะมีสิทธิ์ขอรับทุนครั้งใหม่ได้
 4. การเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยในวารสารหรือเอกสารที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ รวมทั้งส่วนหน้าปกและกิตติกรรมประกาศของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผู้ได้รับทุนจะต้องระบุว่า “งานวิจัย/งานสร้างสรรค์นี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. (ปีที่ดำเนินการเสร็จ)”

การเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย แบ่งเป็น 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เมื่อผู้ได้รับทุนและผู้ให้ทุนได้ลงนามในสัญญาการรับทุนทุนอุดหนุนการวิจัยแล้ว

งวดที่ 2 ร้อยละ 30 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เมื่อผู้ได้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน และคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยได้มีมติเห็นชอบรายงานความก้าวหน้านั้นแล้ว

งวดที่ 3  ร้อยละ 20 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เมื่อคณะกรรมการได้เห็นชอบรายงานวิจัยหรือรายงานผลงานสร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์แล้ว

ทั้งนี้ในการอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยแต่ละงวด จะต้องผ่านมติความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์ (คณะกรรมการประจำคณะฯ)

การขอขยายระยะเวลาดำเนินงานวิจัย

การขอขยายระยะเวลาดำเนินงานวิจัย สามารถทำได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 6 เดือน โดยส่งบันทึกขอขยายระยะเวลาดำเนินงานวิจัย และ แบบรายงานความก้าวหน้า (สว.อ.4) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในข้อเสนอโครงการวิจัย

การยกเลิกการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย

 1. ในกรณีผู้ได้รับทุนไม่สามารถดำเนินงานวิจัยต่อไปได้ เนื่องจากปัญหาอุปสรรคหรือเหตุขัดข้อง ผู้ได้รับทุนต้องส่งบันทึกขอยุติการทำวิจัย โดยชี้แจงสาเหตุหรืออุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการวิจัยแก่คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย และต้องคืนทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับไปแล้วทั้งหมด
 2. ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงของการขอรับทุน ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณนักวิจัย คณะกรรมการอาจพิจารณายกเลิกสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยและให้ผู้ได้รับทุนคืนทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดแก่กองทุน

ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง

อ่าน ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ “ระเบียบและหลักเกณฑ์ สำหรับบุคลากร” → “ด้านวิจัยและตำรา”