วิจัย
Slider

ทุนวิจัยสมทบร่วมกับกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์
ส่วนกลางหรือหน่วยงานภายนอก

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

  1. เป็นบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ซึ่งไม่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการหรือทดลองงาน หรืออยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ
  2. ไม่มีภาระงานค้างส่งผลงานทางวิชาการแก่คณะ
  3. หากมีคุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ 1 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์

ขั้นตอนและข้อกำหนดการขอรับทุน

  1. ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการที่ได้รับการพิจารณาให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก เสนอต่อคณะฯ โดยผ่านหัวหน้าภาควิชา/หมวดวิชา
  2. คณะฯ จะพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยในลักษณะของเงินสมทบตามข้อกำหนดของแหล่งทุน ทั้งนี้วงเงินงบประมาณไม่เกินร้อยละ 25 ของทุนที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก หากต้องสมทบมากกว่าร้อยละ 25 คณะฯ จะพิจารณาเป็นกรณีไป
  3. เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น ผู้ได้รับทุนต้องส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 เล่ม พร้อมทั้งบทสังเคราะห์งานวิจัยให้แก่คณะกรรมการ เพื่ออนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยงวดสุดท้ายแก่ผู้ได้รับทุน

การเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย

การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเบิกจ่ายเป็นงวดตามที่แหล่งทุนภายนอกกำหนด กรณีที่แหล่งทุนภายนอกไม่ได้กำหนดการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นงวดนั้น คณะฯจะกำหนดงวดการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยตามความเหมาะสม

ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง