วิจัย
Slider

ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 1. เป็นบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ซึ่งไม่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการหรือทดลองงานหรือไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ
 2. มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
 3. ผู้ขอรับทุนสนับสนุนเป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก หรือผู้นิพนธ์หลัก หรือผู้นิพนธ์ร่วม

ลักษณะผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่

 1. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องมีชื่อของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ Faculty of Arts, Silpakorn University หรือภาษาอื่นๆ ที่มีความหมายเดียวกันนี้ปรากฏอยู่
 2. เป็นผลงานที่ตีพิมพ์มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ที่ปรากฏบนหน้าปกของสิ่งตีพิมพ์
 3. เป็นบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในลักษณะอื่น จะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
 4. ผลงานต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรของผู้ขอรับทุน
 5. ผลงานที่มีผู้นิพนธ์หลายคน สามารถขอรับทุนสนับสนุนได้เพียงครั้งเดียว

ขั้นตอนและข้อกำหนดการขอรับทุน

 1. ผู้ขอรับทุนสนับสนุนส่ง แบบขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (กว.อ.4) พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา โดยผ่านหัวหน้าภาควิชา/หมวดวิชา
 2. คณะกรรมการจะพิจารณาความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของบทความ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนและวิจัยคณะอักษรศาสตร์ (คณะกรรมการประจำคณะฯ) ต่อไป
 3. เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนและวิจัยคณะอักษรศาสตร์ พิจารณาเห็นชอบให้ได้รับทุนแล้ว คณะฯจะอนุมัติทุนสนับสนุนตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ลงวันที่ 16 กันยายน 2556

เอกสารประกอบการเสนอขอทุน

กรณีตีพิมพ์ผลงานในวารสารทางวิชาการระดับต่างๆ

 • สำเนาบทความที่ได้รับตีพิมพ์ จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาหน้าปกวารสาร/หน้าสารบัญ จำนวน 1 ชุด
 • รายละเอียดของวารสารวิชาการ (ข้อมูลเบื้องต้นของวารสาร, Editorial Board)
 • เอกสารแสดงชื่อฐานข้อมูลสากลระดับนานาชาติ ที่วารสารวิชาการปรากฏอยู่
 • เอกสารแสดงค่า impact factor

กรณีตีพิมพ์ใน Proceedings

 • สำเนาบทความที่นำเสนอ จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาหน้าปก Proceedings และหน้าที่มีรายชื่อกองบรรณาธิการ จำนวน 1 ชุด
 • หนังสือตอบรับการนำเสนอ หรือกำหนดการที่มีชื่อของผู้ขอรับทุน จำนวน 1 ชุด

กรณีผลงานสร้างสรรค์ที่จัดแสดงในนิทรรศการ (exhibition) หรือการแสดง (performance)

 • สูจิบัตรหรือสำเนาการจัดนิทรรศการหรือการแสดงผลงานหรือการประกวด
 • หลักฐานของผลงานที่นำไปเผยแพร่ เช่น รูปถ่าย วีดิทัศน์ รูปเล่มผลงาน
 • เอกสารที่แสดงถึงการมีคณะกรรมการรับผิดชอบดูแลการจัดนิทรรศการทางวิชาการหรือแสดงผลงาน หรือการ ประกวด และมีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองงาน

กรณีผลงานที่ได้รับหนังสือรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

 • สำเนาลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 • รายละเอียดของการประดิษฐ์

ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง