ml-bg
วิจัย

งานวิจัย

เงินรางวัลผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการดีเด่น
จากหน่วยงานภายนอก

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

ข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประเภทของผลงานที่เสนอขอรับรางวัล

เป็นผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น หรือเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดตามที่สถาบันหรือหน่วยงานภายนอกนั้น ๆ มอบให้

หลักเกณฑ์การให้รางวัลสนับสนุน

  1. ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่นจากหน่วยงานภายนอก อาทิ สกอ. สกว. วช. หรือหน่วยงานวิจัยอื่น ๆ ให้รางวัลเป็นเงิน จำนวน 5,000 บาท
  2. ผลงานวิชาการ อาทิ หนังสือ ตำรา ที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่นจากหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการจะมอบรางวัลเป็นเงิน จำนวน 3,000 บาท

ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนเงินรางวัล

  1. ผู้ขอรับทุนสนับสนุนส่งแบบขอรับเงินรางวัลผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการดีเด่นจากหน่วยงานภายนอก (กว.อ.5) พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานการได้รับรางวัลผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการดีเด่น โดยผ่านหัวหน้าภาควิชา/หมวดวิชา
  2. เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ (คณะกรรมการประจำคณะฯ) พิจารณาเห็นชอบให้ได้รับทุนแล้ว คณะฯ จะอนุมัติเงินรางวัลตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลแก่บุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการดีเด่น จากหน่วยงานภายนอก ลงวันที่ 16 กันยายน 2556

ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง