คณะอักษรศาสตร์ได้ดำเนินการจัดโครงการ "การจัดการความรู้" มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ได้รับความรู้เพิ่มเติมและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การจัดการความรู้ของคณะอักษรศาสตร์ถูกแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  1. เพื่อพัฒนาบุคลากร »
  2. เพื่อพัฒนานักศึกษา »
  3. เรื่องเล่าจากต่างแดน »