รายชื่อคณะกรรมการนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

artsu-committee-01
นางสาววรัญญา ตั้งแก้ว
หัวหน้านักศึกษาคณะอักษรศาสตร์
artsu-committee-02
นายปิยะวัฒน์ จันทร์วิเศษ
รองหัวหน้านักศึกษาคณะอักษรศาสตร์
artsu-committee-03
นางสาวกานดา พรหมมะ
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
artsu-committee-04
นางสาวโรสนา เจะโกะ
กรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
artsu-committee-05
นางสาวสิริมา ตันสุวรรณรัตน์
กรรมการฝ่ายลุขานุการ
artsu-committee-06
นายสุทธิพงษ์ คชสาร
กรรมการฝ่ายเลขานุการ
artsu-committee-07
นางสาวจิดาภา เปกรัมย์
กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และโสตน์ทัศนูปกรณ์
artsu-committee-08
นายเบญจมินทร์ อวิรุทธการ
กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และโสตน์ทัศนูปกรณ์
artsu-committee-09
นางสาวไอย่า โคจิมา
กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และโสตน์ทัศนูปกรณ์
artsu-committee-10
นายภูเบศ สถิรลีลา
กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และโสตน์ทัศนูปกรณ์
artsu-committee-11
นายกฤณภทร หงษ์สินี
กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และโสตน์ทัศนูปกรณ์
artsu-committee-12
นางสาวสมิตา พัฒนาพิสุทธิ์
กรรมการฝ่ายจัดหาผลประโยชน์
artsu-committee-13
นายกฤษฎาเดช เส่งเกษม
กรรมการฝ่ายจัดหาผลประโยชน์
artsu-committee-14
นางสาวนนทวรรณ วิจิตรสมบัติ
กรรมการฝ่ายจัดหาผลประโยชน์
artsu-committee-15
นางสาวอภิรดี มาประชา
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
artsu-committee-16
นายนภัสกร คุ้มวงษ์
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
artsu-committee-17
นางสาวศรัณย์พร ผลาหาญ
กรรมการฝ่ายวิชาการ
artsu-committee-18
นางสาวอารยา ทองดี
กรรมการฝ่ายวิชาการ
artsu-committee-19
นางสาวโสภนา วิริยะศักดิ์กุล
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
artsu-committee-20
นางสาวสิริญากร พิริยะสุทธิ์
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
artsu-committee-21
นางสาวกชกร สุภาพ
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
artsu-committee-22
นางสาวนภัสวรรณ เกตุจันทร์
กรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
artsu-committee-23
นางสาวกุลจิราณัฏฐ์ ธัญญาพงษ์
กรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
artsu-committee-24
นายณัฐพงษ์ ชูศิลป์
กรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
artsu-committee-25
นางสาวอภิญญา ซักเซ็ค
กรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
artsu-committee-26
นายพิพัฒน์พงค์ หนูสวัสดิ์
กรรมการฝ่ายประสานงานชั้นปี
artsu-committee-27
นายภควัต สุธา
กรรมการนักศึกษา
artsu-committee-28
นางสาวปัณณธร วัฒนาเมธี
กรรมการนักศึกษา
artsu-committee-29
นายอาทร ศรีมงคล
กรรมการนักศึกษา
artsu-committee-30
นางสาวภัทรวรินทร์ วิริยะประภานนท์
กรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
artsu-committee-31
นางสาวนราวัลย์ เกษจันทร์
กรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
artsu-committee-32
นางสาวจิราภา โคกสง่า
กรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
artsu-committee-33
นางสาวณัฎฐณิชา อ้อยทอง
กรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ