รายชื่อคณะกรรมการนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

artssu-committee-01
นายสุทธิพงษ์ คชสาร
หัวหน้าคณะกรรมการนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์
artssu-committee-02
นางสาวโสภนา วิริยะศักดิ์สกุล
รองหัวหน้าคณะกรรมการนักศึกษาคณะอักษรศาตร์
artssu-committee-03
นางสาวศรัณย์พร ผลาหาญ
กรรมการฝ่ายประกันคุณภาพ
artssu-committee-04
นายปฏิภาณ อิ่มสำราญ
กรรมการฝ่ายผู้นำกิจกรรมกลุ่ม
artssu-committee-05
นายทยากร สุสุทธิ
กรรมการฝ่ายผู้นำกิจกรรมเชียร์
artssu-committee-06
นางสาวณัฐณิชา นิมิตโภคานันท์
กรรมการฝ่ายผู้นำเชียร์
artssu-committee-07
นายจักรินทร์ ระวัง
กรรมการ
artssu-committee-08
นายศุภวิชญ์ โสภา
กรรมการ
artssu-committee-09
นายปิยะวัฒน์ จันทร์วิเศษ
กรรมการ
artssu-committee-10
นางสาววรัญญา ตั้งแก้ว
กรรมการ
artssu-committee-11
นางสาวจิดาภา เปกรัมย์
กรรมการ
artssu-committee-12
นางสาวไอริตา โคจิม่า
กรรมการ
artssu-committee-13
นายณภัทร บุญหนัก
กรรมการ
artssu-committee-14
นายณกฤต สารพัตร์
กรรมการ
artssu-committee-15
นายปวเรศ ถาวรเจริญ
กรรมการ
artssu-committee-16
นายพงศธร พันธุ์สีดา
กรรมการ
artssu-committee-17
นายจรณินท์ ยิ้มพะ
กรรมการ
artssu-committee-18
นางสาวสมิตา พัฒนพิสุทธิ์
เหรัญญิก
artssu-committee-19
นางสาวอัญชิษฐา ศิริขรรแสง
เลขานุการ
artssu-committee-20
นางสาวปัญจขวัญ สมพงษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

ฝ่ายวิชาการ

artssu-committee-21
นางสาวอารยา ทองดี
ประธาน
artssu-committee-22
นางสาววรรณาวดี ไชยศิริ
อนุกรรมการฝ่าย
artssu-committee-23
นางสาวปิยาพัชร สุทธิกุลสมบัติ
อนุกรรมการฝ่าย
artssu-committee-24
นายพิชาภพ อรุณคีรีวัฒน์
อนุกรรมการฝ่าย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

artssu-committee-25
นางสาวกชกร สุภาพ
ประธาน
artssu-committee-26
นางสาวชรินรัตน์ สวยแสง
อนุกรรมการฝ่าย
artssu-committee-27
นางสาวกันติชา สิริวันต์
อนุกรรมการฝ่าย
artssu-committee-28
นางสาวอภิรดา ภวภูตานนท์
อนุกรรมการฝ่าย
artssu-committee-29
นายภาณุพงศ์ ถ้ำสุทะ
อนุกรรมการฝ่าย

ฝ่ายอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์

artssu-committee-30
นายเบญจมินทร์ อวิรุทธการ
ประธาน
artssu-committee-31
นายไชโย วิชานำ
อนุกรรมการฝ่าย
artssu-committee-32
นางสาวพรพิชชา จูกุล
อนุกรรมการฝ่าย
artssu-committee-33
นางสาวปัณฑารีย์ เดแลง
อนุกรรมการฝ่าย

ฝ่ายจัดหาผลประโยชน์

artssu-committee-34
นางสาวนนทวรรณ วิจิตรสมบัติ
ประธาน
artssu-committee-35
นางสาวนนทิยา พิมพา
อนุกรรมการฝ่าย

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

artssu-committee-36
นายกฤษฎาเดช เส่งเกษม
ประธาน
artssu-committee-37
นางสาวศุภากร คชาพันธ์
อนุกรรมการฝ่าย
artssu-committee-38
นางสาวอนันตญา จารุศิริพจน์
อนุกรรมการฝ่าย

ฝ่ายสวัสดิการ

artssu-committee-40
นางสาวอภิรดี มาประชา
ประธาน
artssu-committee-41
นายธราธิป ศุภกิจรัตนากุล
อนุกรรมการฝ่าย
artssu-committee-42
นางสาวปุณญวีร์ ตันติอำนวย
อนุกรรมการฝ่าย
artssu-committee-43
นางสาวอันนา อึ้งประพันธ์
อนุกรรมการฝ่าย