มีดังนี้

  1. ทุนการศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  2. ทุนการศึกษาชมรมศิษย์เก่า คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  3. ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
  4. กองทุนกู้ยืมพื่อการศึกษา (กยศ.)
  5. ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จากหน่วยงานภายนอก

คณะอักษรศาสตร์จะประชาสัมพันธ์ข่าวทุนการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์และเฟสบุ๊คของคณะฯ