หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุน การได้รับการประกาศเกียรติคุณ การประกวด การแข่งขัน การเสนอผลงาน จากคณะอักษรศาสตร์ แก่นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มีดังนี้

 1. ให้รางวัลแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีแต่ละกลุ่มที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากการทำความดีหรือได้รับรางวัลจากการประกวด/แข่งขันในระดับชาติ/นานาชาติ ตามอัตราดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ต้องมีเกียรติบัตรหรือหนังสือรับรองการประกาศเกียรติคุณเป็นหลักฐาน
  1.1 รางวัล 1,000 บาท สำหรับการประกาศเกียรติคุณจากการทำความดีโดยหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
  1.2 รางวัลสมทบ 1,000 บาท สำหรับการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับต่าง ๆ หรือรางวัลชมเชยจากการประกวด/แข่งขันระดับชาติ
  1.3 รางวัลสมทบ 2,000 บาท สำหรับการได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด/แข่งขันระดับชาติ
  1.4 รางวัลสมทบ 2,000 บาท สำหรับการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับต่าง ๆ หรือรางวัลชมเชยจากการประกวด/แข่งขันระดับนานาชาติ
  1.5 รางวัลสมทบ 4,000 บาท สำหรับการได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด/แข่งขันระดับนานาชาติ
 2. ให้รางวัลและค่าเดินทางแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับคัดเลือกให้ไปเสนอผลงานในที่ประชุมระดับชาติ/นานาชาติแต่ละเรื่อง ดังนี้
  2.1 รางวัล 500 บาท สำหรับการเสนอผลงานแต่ละเรื่องแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ในที่ประชุมระดับชาติภายในประเทศ
  2.2 รางวัล 1,000 บาท สำหรับการเสนอผลงานแต่ละเรื่องแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ในที่ประชุมระดับนานาชาติภายในประเทศ
  2.3 รางวัล 3,000 บาท สำหรับการเสนอผลงานแต่ละเรื่องแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ในที่ประชุมระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
  2.4 สนับสนุนค่าโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ๑ เที่ยว เฉพาะเที่ยวไปหรือเที่ยวกลับตามที่จ่ายจริง สำหรับการเสนอผลงานแต่ละเรื่องแบบปากเปล่าในที่ประชุมระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ