คณะอักษรศาสตร์ มีพื้นที่จัดการเรียนการสอนหลัก ตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

อาคารเรียนของคณะฯ ประกอบด้วย 4 อาคาร ได้แก่ อาคาร 50 ปี  อาคาร 36 ปี  อาคารวชิรมงกุฎ  และโรงละครวัชรนาฏยสภา (A4) สำหรับสาขาวิชาการละคร

50yr building   36yr building   wachiramongkud building   wacharanattayasapha
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย