ประกันอุบัติเหตุ

มหาวิทยาลัยได้ให้นักศึกษาทุกคนทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kongkit.su.ac.th/kksu/index.php?option=com_content&view=category&id=56&Itemid=63 link

การพยาบาล

หน่วยอนามัย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดให้มีห้องพยาบาลประจำมหาวิทยาลัย และมีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานประจำอยู่ที่ห้องพยาบาลทุกวิทยาเขต โดยได้ให้บริการเกี่ยวกับการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ี่ www.kongkit.su.ac.th/kksu/index.php?option=com_content&view=category&id=55&Itemid=64 link