หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา ได้รวบรวมข้อมูลหน่วยงานที่รับนักศึกษาฝึกงานไว้ โดยแยกตามปีการศึกษา ดังนี้