คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลขที่ 6 ถนน ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

สำนักงานคณบดี

งานบริการการศึกษา    โทรศัพท์: 034 256 709   โทรสาร: 034 256 709

หน่วยกิจการนักศึกษา    โทรศัพท์: 034 255 794

งานบริหารและธุรการ    โทรศัพท์: 034 255 096   โทรสาร: 034 255 096

งานบริการวิชาการและวิจัย   โทรศัพท์: 034 255 096

งานคลังและพัสดุ    โทรศัพท์: 034 255 097

งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา    โทรศัพท์: 034 255 096

Facebook: www.facebook.com/arts.su link

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.