ml-bg
บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา

การบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาคณะอักษรศาสตร์

กรณีที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน

1. ผู้บริจาคโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 011-8-34212-7 ชื่อบัญชี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุ ชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ (หากไม่นำส่งหลักฐานการโอนเงินและรายละเอียด คณะอักษรศาสตร์จะไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลของผู้บริจาคได้)

ส่งทางไบรษณีย์ ตามชื่อและที่อยู่ต่อไปนี้

นางสาวบุษกร จินต์ธนาวัฒน์
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

ส่งทางอีเมล arts@su.ac.th

3. คณะอักษรศาสตร์ ตรวจสอบจำนวนเงินที่มีการโอนเข้าบัญชี ตามเอกสารการโอนเงิน

4. คณะอักษรศาสตร์ จัดส่งใบเสร็จรับเงิน พร้อมใบรับเงินบริจาค จากระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-donation) ของกรมสรรพากร ตามที่อยู่ที่ผู้บริจาคแจ้งข้อมูล

กรณีที่ไม่ต้องการใบเสร็จรับเงิน

1. สแกน คิวอาร์โค้ด

 

 

 

 

 

2. คณะอักษรศาสตร์ ได้รับรายงานจากธนาคาร สำหรับจำนวนเงินที่มีการโอนเข้าบัญชี

3. ระบบธนาคารจัดส่งข้อมูลการบริจาคเข้ากรมสรรพากร ผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-donation) ของกรมสรรพากร

หมายเหตุ : ทั้ง 2 กรณี จะมีการนำส่งข้อมูลการบริจาคให้กรมสรรพากรเพื่อสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th (เมนูย่อย “ตรวจสอบเงินบริจาค”)