บริจาค 1 หัก 2

      คณะอักษรศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เป็นสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาค แบบ “ให้ 1 ได้ 2” 

(สามารถสืบค้นรายชื่อสถานศึกษาได้ที่ http://www.rd.go.th/publish/28654.0.html )

ผู้บริจาคเงินสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยสามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อหักรายได้พึงประเมินถึง 2 เท่าของเงินบริจาค ตาม พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547 มาตรา 3

ผู้ที่ประสงค์บริจาคเงิน สามารถบริจาคเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกสนามจันทร์ เลขที่บัญชี 719-0-03556-7 ชื่อบัญชี กองทุนเพื่อกิจการคณะอักษรศาสตร์”    

หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาส่งสำเนาใบ Pay-In พร้อมเขียน ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของผู้บริจาค ส่งมายังคณะอักษรศาสตร์ ทางช่องทางดังต่อไปนี้ 

  1. อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ
  2. Facebook : www.facebook.com/arts.su/messages

ทั้งนี้ คณะฯ จะออกใบเสร็จรับเงินและส่งไปตามที่อยู่ของผู้บริจาค ซึ่งผู้บริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของเงินบริจาค