บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าพบคณะผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าพบคณะผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ เพื่อแนะนำหน่วยงานและโครงการด้านการศึกษาของบริษัท

ในอนาคต คณะอักษรศาสตร์จะจัดโครงการ่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อย่างแน่นอน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่นสำหรับนักศึกษา

ข่าวอื่นๆ