คณะอนุกรรมการประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

1. คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ประธานกรรมการอนุกรรมการ
2. อาจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ อนุกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ อนุกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สำเนียงงาม อนุกรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีพร วิรุณหะ อนุกรรมการ
6. อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ ทาสุคนธ์ อนุกรรมการ
7. อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์ อนุกรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์ อิทธิพงษ์ อนุกรรมการ
9. อาจารย์กฤษณพงศ์ ทัศนบรรจง อนุกรรมการ
10. อาจารย์นาตยา อยู่คง อนุกรรมการ
11. อาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง อนุกรรมการ
12. อาจารย์สันติชัย ปรีชาบุญฤทธิ์ อนุกรรมการ
13. อาจารย์รุ่งธิวา ขลิบเงิน อนุกรรมการ
14. อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์ อนุกรรมการ
15. รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ อนุกรรมการ
16. อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน อนุกรรมการ
17. อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์ อนุกรรมการ
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน อนุกรรมการ
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุท ตันณีกุล อนุกรรมการ
20. นายกฤษดา ไพรวรรณ์ เลขานุการและอนุกรรมการ
21. นายนันทิช แก้วมุณี ผู้ช่วยเลขานุการและอนุกรรมการ
22. นายชัชชัย กสิวาณิชยกุล ผู้ช่วยเลขานุการและอนุกรรมการ
23. นางสาวนฤมล อุปริมพาณิช ผู้ช่วยเลขานุการและอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้

  1. กำหนดนโยบาย แนวทาง และแผนงานในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะอักษรศาสตร์
  2. กำหนดระบบและกลไกในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
  3. กำกับ ดูแล การดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปีและเข้ารับการตรวจสอบคุณภาพภายใน
  5. จัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปีของคณะอักษรศาสตร์
  6. ติดตามการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของคณะอักษรศาสตร์
  7. จัดโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา