คณะอนุกรรมการประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มีหน้าที่ ดังนี้

  1. กำหนดนโยบาย แนวทาง และแผนงานในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะอักษรศาสตร์
  2. กำหนดระบบและกลไกในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
  3. กำกับ ดูแล การดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปีและเข้ารับการตรวจสอบคุณภาพภายใน
  5. จัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปีของคณะอักษรศาสตร์
  6. ติดตามการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของคณะอักษรศาสตร์
  7. จัดโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา