เกี่ยวกับคณะ
Slider

คณะผู้บริหาร

SumaleeLimprasert
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
คณบดี
wirat
อาจารย์ วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา
korakoch
ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
apisek
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
Pawaris
อาจารย์ ดร.ปวริส มินา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร
Pipu
อาจารย์ ดร.พิภู บุษบก
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา
Akirat
อาจารย์ ดร.อาคีรัต อับดุลกาเดร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ