ระเบียบหลักเกณฑ์บุคลากร

ระเบียบและหลักเกณฑ์บุคลากร

ด้านพนักงาน  เช่น การบริหารงานบุคคล เงินเดือน การลา เป็นต้น

ด้านวิชาการ  เช่น การขอตำแหน่งทางวิชาการ ภาระงานวิชาการ การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ เป็นต้น

ด้านความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน

ด้านกองทุน  เช่น กองทุนพัฒนาบุคลากร ทุนตำรา เป็นต้น

ด้านสวัสดิการ  เช่น ค่าชดเชย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม เป็นต้น

อื่นๆ