การสมัครเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามระบบ TCAS มีดังนี้

รอบที่ 1  การรับสมัครแบบ Portfolio

ระยะเวลาการรับสมัคร: 1 - 15 ธันวาคม 2561

สาขาวิชาที่รับสมัคร มีดังนี้

 • สังคมศาสตร์การพัฒนา
 • ภาษาไทย
 • สังคีตศิลป์ไทย
 • ภูมิศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม file acrobat 12p

สมัครที่  www.admission.su.ac.th 

รอบที่ 2  การรับสมัครแบบ โควต้า

รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่ศึกษาในพื้นที่ 28 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี

ระยะเวลาการรับสมัคร: 4 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2562

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้

 1. ไม่แยกสาขาวิชา
 2. แยกสาขาวิชา ได้แก่
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ปรัชญา
  • ภูมิศาสตร์
  • สังคมศาสตร์การพัฒนา
  • สังคีตศิลป์ไทย
  • สารสนเทศศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์
  • ภาษาไทย

ใช้คะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา

 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ และสมัครสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ได้ที่ เว็บไซต์ สทศ. 

รายละเอียดเพิ่มเติม file acrobat 12p

สมัครโควต้า ที่ www.admission.su.ac.th 

รอบที่ 3  การรับสมัครรับตรงร่วมกัน

ระยะเวลาการรับสมัคร: 17 - 29 เมษายน 2562

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้

 • เอเชียศึกษา (ภาษาจีน)
 • เอเชียศึกษา (ภาษาญี่ปุ่น)
 • เอเชียศึกษา (ภาษาเกาหลี)
 • เอเชียศึกษา (ภาษาเวียดนาม)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. เป็นผู้ที่มีคะแนนสอบวัดความรู้ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ดังนี้

2.1 คะแนนผลการสอบ O-NET 3 รายวิชา คือ 01 ภาษาไทย  02 สังคมศึกษา  03 ภาษาอังกฤษ

2.2 คะแนนผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT)

3. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก

พิจารณาจากคะแนนสอบวัดความรู้จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดยใช้คะแนนผลการสอบ ดังต่อไปนี้

1. คะแนนผลการสอบ O-NET คิดค่าน้ำหนักเป็นคะแนน ร้อยละ 50 โดยไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ ดังนี้

01 ภาษาไทย คิดค่าน้ำหนัก ร้อยละ 15

02 สังคมศึกษา คิดค่าน้ำหนัก ร้อยละ 15

03 ภาษาอังกฤษ คิดค่าน้ำหนัก ร้อยละ 20

2. คะแนนผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT) คิดค่าน้ำหนักเป็นคะแนน ร้อยละ 50 โดยไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ

การคิดค่าน้ำหนัก O-NET และ GAT

table calculate score

รายละเอียดเพิ่มเติม file acrobat 12p    หรือโทรสอบถามได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  โทรศัพท์ 034-256709

สมัครที่ http://tcas.cupt.net 

รอบที่ 4  การรับสมัคร Admission

ระยะเวลาการรับสมัคร: 9 - 19 พฤษภาคม 2562

เกณฑ์และวิชาสอบ

สมัคร Admission ที่ http://tcas.cupt.net 

 

เพิ่มเติม เงื่อนไขการคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก

ด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความต้องการที่จะศึกษารายวิชาภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี เป็นจำนวนมาก ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกจึงจำเป็นต้องทำการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนในแต่ละกลุ่มภาษา ตามเงื่อนไขของภาควิชาฯ