การสมัครเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามระบบ TCAS มีดังนี้

1. โควต้าพิเศษ (รับสมัครในรอบที่ 2 ของ TCAS)

รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่ศึกษาในพื้นที่ 28 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี

ดำเนินการรับสมัครโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาวิชาของคณะอักษรศาสตร์ที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

 1. ไม่แยกสาขาวิชาเอก (นักศึกษาจะเลือกสาขาวิชาเอกในภาคการศึกษาปลายของชั้นปีที่ 2)
 2. แยกสาขาวิชาเอก
  • สาขาวิชาประวัติศาสตร์
  • สาขาวิชาปรัชญา
  • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
  • สาขาวิชาภูมิศาสตร์
  • สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา
  • สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย
  • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

ระยะเวลาการรับสมัคร: 2 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ www.admission.su.ac.th 

2. การรับตรง สาขาวิชาเอเชียศึกษา (รับสมัครในรอบที่ 3 และ 5 ของ TCAS)

 • ผู้รับผิดชอบการรับสมัครในรอบที่ 3: มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ผู้รับผิดชอบการรับสมัครในรอบที่ 5: คณะอักษรศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. เป็นผู้ที่มีคะแนนสอบวัดความรู้ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ดังนี้

2.1 คะแนนผลการสอบ O-NET 3 รายวิชา คือ 01 ภาษาไทย  02 สังคมศึกษา  03 ภาษาอังกฤษ

2.2 คะแนนผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT)

3. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก

พิจารณาจากคะแนนสอบวัดความรู้จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดยใช้คะแนนผลการสอบ ดังต่อไปนี้

1. คะแนนผลการสอบ O-NET คิดค่าน้ำหนักเป็นคะแนน ร้อยละ 50 โดยไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ ดังนี้

01 ภาษาไทย คิดค่าน้ำหนัก ร้อยละ 15

02 สังคมศึกษา คิดค่าน้ำหนัก ร้อยละ 15

03 ภาษาอังกฤษ คิดค่าน้ำหนัก ร้อยละ 20

2. คะแนนผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT) คิดค่าน้ำหนักเป็นคะแนน ร้อยละ 50 โดยไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ

การคิดค่าน้ำหนัก O-NET และ GAT

table calculate score

จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา

จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา จำนวน 200 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ

ผู้สมัครที่เลือกศึกษาภาษาจีน 70 คน

ผู้สมัครที่เลือกศึกษาภาษาญี่ปุ่น 70 คน

ผู้สมัครที่เลือกศึกษาภาษาเกาหลี 30 คน

ผู้สมัครที่เลือกศึกษาภาษาเวียดนาม 30 คน

ระยะเวลาการรับสมัคร

 • รอบที่ 3
 • รอบที่ 5
  • 16-26 กรกฎาคม 2561
  • สมัครผ่านเว็บไซต์คณะฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม: งานบริการการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  โทรศัพท์ 034-256709  หรือ  www.admission.su.ac.th 

3. ระบบแอดมิชชั่น (รับสมัครในรอบที่ 4 ของ TCAS)

เป็นระบบที่ใช้ในการคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.)

เกณฑ์และวิชาสอบ

นักเรียนสามารถเลือกสมัครสอบเข้าศึกษาคณะอักษรศาสตร์ด้วยพื้นฐานวิทยาศาสตร์หรือศิลปศาสตร์ โดยคณะอักษรศาสตร์ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ 9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  » ดูเกณฑ์และวิชาสอบ file acrobat 12p

ระยะเวลาการรับสมัคร: 6-10 มิถุนายน 2561

เว็บไซต์สมาคม ทปอ. : http://a.cupt.net 

เงื่อนไขการคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก

ด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความต้องการที่จะศึกษารายวิชาภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี เป็นจำนวนมาก ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกจึงจำเป็นต้องทำการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนในแต่ละกลุ่มภาษา ตามเงื่อนไขของภาควิชาฯ