หมวดวิชาทัศนศิลป์เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 ในช่วงแรกทางหมวดวิชาฯ ได้จัดการเรียนการสอนในระดับวิชาพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัยและระดับวิชาโท ในคณะอักษรศาสตร์

ปณิธานภาควิชา

          • จัดการศึกษาด้านทัศนศิลป์ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง
          • ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้ทางทัศนศิลป์
          • ผลิตบัณฑิตให้รอบรู้วิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม
          • บริการวิชาการแก่สังคม

วัตถุประสงค์

  1. จัดการเรียนการสอนด้านทัศนศิลป์ ให้มีคุณภาพโดยสรรหา พัฒนา ส่งเสริมคณาจารย์ให้มีคุณภาพสูง และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
  2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาทัศนศิลป์สาขาต่างๆ ในลักษณะวิชาการศิลปะและวิชาชีพเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสพัฒนาความคิด อารมณ์ จิตใจ จินตนาการ และรสนิยม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
  3. สนับสนุนการวิจัยทั้งด้านการแสวงหาความรู้ใหม่ การพัฒนาการเรียนการสอนและการนำความรู้ไปใช้กับงานจริง
  4. เพื่อให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน โดยการเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน 

กิจกรรมของหมวดวิชา

          มีการจัดโครงการสร้างเสริมประสบการณ์นอกสถานที่เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาส ฝึกฝนฝีมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทางศิลปะกับศิลปินผู้มีชื่อเสียง