Article Index

   

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์ และ อาจารย์ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้ารับเกียรติบัตรจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ในโอกาสที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2556  จากโครงการวิจัยเรื่อง “100 เอกสารสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย” จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ในการนี้ภาควิชาประวัติศาสตร์ได้ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน

 

     ภาควิชาประวัติศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาของภาควิชาประวัติศาสตร์ 3 คน คือนางสาวอัสมาภรณ์ เพชรรัตน์ นางสาวนภารัตน์ อยู่ประเสริฐ และนายยิ่งยศ บุญจันทร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถาม “ข้อมูลคู่คิดนักประวัติศาสตร์” จัดโดยภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมประสาม หลักศิลา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ