ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์
Slider

ประวัติภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ได้เริ่มเปิดสอนในคณะอักษรศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2512 โดยกำหนดให้เป็นวิชาศึกษาทั่วไปของคณะอักษรศาสตร์  ต่อมาในปีการศึกษา 2520 ได้เปิดเป็นวิชาโท มีฐานะเป็นหมวดวิชา และในปลายปี พ.ศ.2524 ได้ขยายงานจากหมวดวิชา เป็นภาควิชา ใช้ชื่อว่า “ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์” โดยได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2525 และเปิดสอนนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาเอก-โท บรรณรักษศาสตร์ เมื่อปีการศึกษา 2526 เป็นต้นมา

ปัจจุบันภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรจาก “สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์” เป็น “สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์” โดยเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2545

ต่อมาในปีการศึกษา 2526 ได้เริ่มขยายงานของหมวดวิชาขึ้นเป็นภาควิชามีชื่อว่า “ภาควิชานาฎยสังคีต ” เปิดสอนสาขานาฎศาสตร์ (ศิลปะการละคร) เป็นวิชาเอก และสาขาสังคีตศิลป์เป็นวิชาโท  โครงการขยายภาควิชาและหลักสูตรดังกล่าวได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 2  มิถุนายน 2527  และเปิดรับนักศึกษาวิชาเอกในปีการศึกษา 2528  มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวิชาเอกนาฎศาสตร์ (ศิลปะการละคร) เป็นรุ่นแรกในปีการศึกษา 2529

ในการปรับปรุงหลักสูตรคณะอักษรศาสตร์ปีการศึกษา  2536  ภาควิชานาฎยสังคีตได้ขยายงานการสอนโดยเปิดสอนสาขาสังคีตศิลป์เป็นวิชาเอกเพิ่มเติม  ปัจจุบันภาควิชานาฎยสังคีตเปิดสอนหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาขานาฎยสังคีต  (สาขานาฏศาสตร์ และสาขาสังคีตศิลป์)  โดยการเรียนการสอนมุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงศิลปะการละคร/ดนตรีไทยในฐานะศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับสังคม  สิ่งแวดล้อม และชีวิตมนุษย์  อีกทั้งยังมุ่งที่จะสร้างดุลยภาพแห่งชีวิตให้เกิดความสมดุลระหว่างวัตถุและจิตใจ  และเพื่อธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย

ปรัชญาภาควิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งหมายให้เกิดภูมิปัญญา ตระหนักถึงรากเหง้าและแก่นแท้ของตัวตนและสังคม บังเกิดจิตวิญญาณอันเป็นอิสระและเป็นไทจากอวิชชาทั้งปวง

ปณิธานภาควิชา

สร้างบัณฑิตให้เป็นนักสารสนเทศที่ใฝ่รู้ มีศาสตร์และศิลป์ในการให้บริการ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่และการจัดการของศูนย์บริการสารสนเทศในฐานะที่เป็นแหล่งสารสนเทศที่เป็นแหล่งเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย
  2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความสามารถอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในศูนย์บริการสารสนเทศทุกประเภท
  3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ด้านสารสนเทศและบรรณารักษศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อภาควิชา

   ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์: 0-3425-5096 ต่อ 23325-26