การจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ได้เริ่มต้นมาพร้อมกับการเปิดการศึกษาในคณะอักษรศาสตร์เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2511 ในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตฉบับแรก ได้กำหนดให้ภาษาฝรั่งเศสมีสถานภาพเป็นภาษาต่างประเทศบังคับเลือกภาษาที่สอง (นอกเหนือจากภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาต่างประเทศบังคับ) เช่นเดียวกับภาษาเยอรมัน และภาษาบาลี โดยมีแผนการสอนตลอด 4 ปีการศึกษา คือระดับต้นสำหรับชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 และในระดับปลาย นักศึกษาสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาโทในชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 และได้เริ่มเปิดสอนภาษาฝรั่งเศสเป็นวิชาเอกเป็นครั้งแรก ในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2517 และหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2536 ได้กำหนดให้วิชาภาษาฝรั่งเศสเป็นวิชาบังคับเลือก มีสถานภาพเทียบเท่ากับภาษาต่างประเทศอื่นๆ
          ต่อมาในปีพ.ศ.2535 ภาควิชาฯได้รับอนุมัติหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาฝรั่งเศสศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัย และในปีการศึกษา 2536 ได้เปิดสอนปริญญาโททางด้านวรรณคดีฝรั่งเศสเป็นปีแรกตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 7 ในปีการศึกษา 2538 และ 2539 ได้เปิดสอนกลุ่มวิชาฝรั่งเศส-ไทยศึกษา  ในปีการศึกษา 2540 และ 2541 เปิดสอนกลุ่มวิชาวรรณคดีและกลุ่มวิชาฝรั่งเศส-ไทยศึกษา ในปีการศึกษา 2545 ภาควิชาฯเปิดสอนปริญญาโทสาขาฝรั่งเศสศึกษากลุ่มวิชา ภาษาศาสตร์  ทั้งนี้สามารถผลิตมหาบัณฑิตสาขาฝรั่งเศสศึกษาไปแล้วจำนวนหนึ่ง
          นอกจากนี้ภาควิชาฯได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยฝรั่งเศส-ไทยศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท  ศูนย์ฯนี้เอื้อประโยชน์ต่อการค้นคว้าแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการให้แก่นักวิจัยและผู้สนใจศึกษาค้นคว้าทางด้านฝรั่งเศส-ไทยศึกษาและกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย

ปรัชญา

          ภาษาฝรั่งเศสคือภาษาแห่งการสื่อสารที่เป็นสากล ทำให้เข้าถึงความรู้ ความคิด สุนทรียะและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา ทั้งเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

ปณิธาน

          สร้างบัณฑิตให้เป็นนักอักษรศาสตร์ที่ใฝ่รู้ มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและมีทักษะในการสื่อสาร และมีทัศนคติที่ดีในการดำรงชีวิต

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมีทักษะในการใช้ภาษาฝรั่งเศส  ทั้งด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียนในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทางวิชาการ  พัฒนาความรู้ความเข้าใจทางด้านภาษา  วรรณคดีและศิลปวัฒนธรรมของชนชาติที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส  สำหรับเป็นพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาขั้นสูงต่อไป
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนำหลักการและความคิดเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ของตนไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม