เลขานุการคณะอักษรศาสตร์

นางสาวกาญจนา ชัยจินดา

งานบริหารและธุรการ

kridsada

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

นายกฤษดา ไพรวรรณ์

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

Yanisa

นางสาวญาณิศา แก้วสอดสีกรสิริ

นักวิชาการอุดมศึกษา

nuntich

นายนันทิช แก้วมุณี

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวประภาพร ถึกกวย

บุคลากรชำนาญการพิเศษ

pimraphat

นางสาวพิมพ์รภัทร เดชะรัตน์

นักวิชาการอุดมศึกษา

นางมณี เผือกหอม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นางรสธร จันทร์สิงขรณ์

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

นายสนั่น หวานแท้

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

sittichanachai

นายสิทธิชนะชัย จิระศิริโชติ

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

งานคลังและพัสดุ


รักษาการแทนหัวหน้างานคลังและพัสดุ

นางสาวบุษกร จินต์ธนาวัฒน์

นักการเงินปฏิบัติการ

 jarukan

นางสาวจารุกานต์ เปรมประสิทธิ์

นักพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวชวนพิศ นาเลี้ยง

นักการเงินปฏิบัติการ

นางนิศารัตน์ แก้วรุ่งเรือง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายมนัสชัย เศรฐไชย

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาววรรณา วงษ์ธง

นักการเงินปฏิบัติการ

 

งานบริการการศึกษา

หัวหน้างานบริการการศึกษา

นายชัชชัย กสิวาณิชยกุล

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

kowit

นายโกวิทย์ หล่ำชุ่ม

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

Jill

นายจิว ตั้งศุภธวัช

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางชุติมา เกิดมณี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นายนรินทร์ จันทร์ผดุง

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

นางบุรียา แตงพันธ์

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

นางพรจันทร์ ตันธุวปฐม

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

นายภูมิ พึ่งพระ

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

นางสุวรรณี ชินเพียร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

งานบริการวิชาการและเทคโนโลยี

pacharin

หัวหน้างานบริการวิชาการและเทคโนโลยี

นางพัชรินทร์ แสงทอง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

chuleepan

นางสาวชุลีพรรณ เคารพธรรม

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

thanistha

นางสาวธนิษฐา อินทสุวรรณ

นักวิชาการอุดมศึกษา

narumon

นางสาวนฤมล อุปริมพาณิช

นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

Surachai

นายสุรชัย ใจดี

นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

surachet

นายสุรเชษฐ์ จันทรสิงขรณ์

นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

Udompon

นายอุดมพร สุวัฒนานันท์

นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ