สำนักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะฯ และในปี พ.ศ. 2531 ทบวงมหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานคณบดี คณะฯ เป็น 3 งาน คือ
          1. งานบริหารและธุรการ
          2. งานคลังและพัสดุ
          3. งานบริการการศึกษา
          และเนื่องจากสำนักงานมีภาระหน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้น จึงได้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เพื่อให้การบริหารจัดการสอดคล้องกับภารกิจ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2551 จึงเห็นชอบให้จัดตั้งหน่วยงานในกำกับในสำนักงานเลขานุการ คณะอักษรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2551 ดังนี้
          1. งานบริหารและธุรการ
               • หน่วยสารบรรณ
               • หน่วยการเจ้าหน้าที่
               • หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
               • หน่วยประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
          2. งานคลังและพัสดุ
               • หน่วยการเงินและบัญชี
               • หน่วยพัสดุ
          3. งานบริการการศึกษา
               • หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
               • หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
               • หน่วยกิจการนักศึกษา
               • หน่วยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
               • หน่วยบริการผลิตสื่อและเทคโนโลยี
          4. งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
               • หน่วยนโยบายและแผน
               • หน่วยประกันคุณภาพ
          5. งานบริการวิชาการและวิจัย
               • หน่วยบริการวิชาการ
               • หน่วยวิจัยและตำรา

ปรัชญาสำนักงาน

          ถูกต้อง   ฉับไว   เต็มใจให้บริการ

ปณิธานสำนักงาน

          บุคลากรของสำนักงานคณบดีคณะฯ ตระหนักในหน้าที่และมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและให้บริการแก่บุคลากรและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ ของคณะอักษรศาสตร์บรรลุตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

          1. ให้การสนับสนุนและให้บริการด้านการเรียนการสอนและการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะฯ บรรลุวัตถุประสงค์
          2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
          3. ให้ผู้มารับบริการได้รับความพึงพอใจ