1. ภาคปกติ

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต มีทั้งหมด 12 หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายการศึกษา : ประมาณ 15,000 บาท ต่อภาคการศึกษา   รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา ดูได้ที่ http://reg.su.ac.th/registrar/rule.asp link

ดาวน์โหลดหลักสูตร

2. โครงการพิเศษ

มี 1 สาขาวิชา คือ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา

จุดเด่นของหลักสูตรเอเชียศึกษา

บูรณาการความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับภูมิภาคเอเชียเข้าด้วยกัน พัฒนาทักษะทางด้านภาษาเอเชีย (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น และเวียดนาม) เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง มีการเรียนการสอนที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทัศนคติที่ดี วิจารณญาณ ทักษะการวิจัย และมีความคิดสร้างสรรค์

รูปแบบของหลักสูตร

  • แบบที่ 1 หลักสูตรเอเชียศึกษา เรียนที่คณะอักษรศาสตร์ 4 ปี
  • แบบที่ 2 หลักสูตรเอเชียศึกษา แบบ 7+1  นักศึกษาที่เลือกเรียนหลักสูตรเอเชียศึกษา แบบ 7+1 ซึ่งคณะฯ จะเปิดรับสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 จะเรียนที่คณะอักษรศาสตร์ 7 ภาคการศึกษา และเรียนที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่คณะฯ กำหนด 1 ภาคการศึกษา (เมื่อนักศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3) ทั้งนี้ นักศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมหลักสูตรเอเชียศึกษาแบบ 7+1 เองทั้งหมด และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ไปศึกษา โดยต้องเป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเอเชียศึกษา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตร์เพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต (เอเชียศึกษา) Bachelor of Arts (Asian Studies) อ.บ. (เอเชียศึกษา)/B.A. (Asian Studies)

ค่าใช้จ่ายการศึกษา : ประมาณ 31,550 บาท ต่อภาคการศึกษา  สำหรับหลักสูตรเอเชียศึกษา แบบ 7+1 จะมีค่าลงทะเบียนเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศเพิ่มเข้ามาด้วย  รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา ดูได้ที่ http://reg.su.ac.th/registrar/rule.asp link

ดาวน์โหลดหลักสูตร