คณะอักษรศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
  • หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิก 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
โทรศัพท์: 0 3421 8788
Facebook: www.facebook.com/graduatesu
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.