หลักสูตรระดับปริญญาเอก

คณะอักษรศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
กำหนดการและรายละเอียดการรับสมัครสอบ ดูได้ที่