หลักสูตรระดับปริญญาเอก

คณะอักษรศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
โทรศัพท์: 0 3421 8788
Facebook: www.facebook.com/graduatesu
Email:grad_sch@su.ac.th