คณะอักษรศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
  • หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
  • หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิก 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
โทรศัพท์: 0 3421 8788
Facebook: www.facebook.com/graduatesu
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.