sumalee

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ

คณบดี

 

wirat

อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน

รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา

korakoch

ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

apisek

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย

     

Akirat

อาจารย์ ดร.อาคีรัต อับดุลกาเดร์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

Jittranan

อาจารย์จิตรนันท์ กลิ่นน้อย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

Pipu

อาจารย์ ดร.พิภู บุษบก

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเอเชียศึกษา