warangkana

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ

คณบดี

   
ratchadaporn

อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

   
pattra

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

   
apisek

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

   
naowarat

อาจารย์เนาวรัตน์ ปฏิพัทธ์ภักดี

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ

   
prasitchai

อาจารย์ประสิทธิ์ชัย จิรปสิทธินนท์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

   
nattaya

อาจารย์นาตยา อยู่คง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเอเชียศึกษา

   
none

อาจารย์สันติชัย ปรีชาบุญฤทธิ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา