Article Index

warangkana

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ

คณบดี 12 กรกฎาคม 2558 - 11 กรกฎาคม 2562

(คำสั่ง มศก. ที่ 685/2558 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558)

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สำเนียงงาม

คณบดี 12 กรกฎาคม 2554 – 11 กรกฎาคม 2558

(คำสั่ง มศก.ที่ 1002/2554 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554)
   

รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์

คณบดี 12 กรกฎาคม 2550 – 11 กรกฎาคม 2554

(คำสั่ง มศก.ที่ 1409/2550 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2550)
   

รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์

รักษาการแทนคณบดี 1 ตุลาคม 2549 – 11 กรกฎาคม 2550

(คำสั่ง มศก.ที่ 1536/2549 ลงวันที่ 25 กันยายน 2549)
   

อาจารย์จันทิวา สุรเชษฐพงษ์

คณบดี 7 พฤศจิกายน 2545 – 30 กันยายน 2549

(คำสั่ง มศก.ที่ 1244/2545 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2545)
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนัย ครองยุทธ

รักษาราชการแทนคณบดี 10 พฤษภาคม 2545 – 6 พฤศจิกายน 2545

(คำสั่ง มศก.ที่ 472/2545 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2545)
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิขิต กาญจนาภรณ์

รักษาราชการแทนคณบดี 1 - 9 พฤษภาคม 2545

(คำสั่ง มศก.ที่ 448/2545 ลงวันที่ 29 เมษายน 2545
   

รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์

คณบดี 1 พฤษภาคม 2541 – 30 เมษายน 2545

(คำสั่ง มศก.ที่ 193/2541 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541)
   

อาจารย์จันทิวา สุรเชษฐพงษ์

คณบดี 8 มิถุนายน 2537 – 30 เมษายน 2541

(คำสั่ง มศก.ที่ 600/2537 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2537)
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ นุชเปี่ยม 

รักษาราชการแทนคณบดี 1 - 7 มิถุนายน 2537

(คำสั่ง มศก.ที่ 286/2537 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2537)

หมายเหตุ   ตำแหน่งทางวิชาการในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น