Article Index

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ นุชเปี่ยม 

คณบดี 2 ธันวาคม 2535 - 31 พฤษภาคม 2537

(คำสั่ง มศก.ที่ 1174/2535 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2535)
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรพินท์ ชาตรูปะมัย

รักษาราชการแทนคณบดี 16 ตุลาคม 2535 - 1 ธันวาคม 2535

(คำสั่ง มศก.ที่ 942/2535 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2535)
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ศรีคำ

คณบดี 7 ตุลาคม 2534 – 15 ตุลาคม 2535

(คำสั่ง มศก.ที่ 891/2534 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2534)
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ เจริญพจน์

คณบดี 7 ตุลาคม 2530 – 6 ตุลาคม 2534

(คำสั่ง มศก.ที่ 840/2530 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2530)
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรพินท์ ชาตรูปะมัย

รักษาการแทนคณบดี 1 กรกฎาคม 2530 – 6 ตุลาคม 2530

(คำสั่ง มศก.ที่ 505/2530 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2530)
   

ศาสตราจารย์ ดร.แถมสุข นุ่มนนท์

คณบดี 21 พฤศจิกายน 2526 – 30 มิถุนายน 2530

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2526 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2526)
   

รองศาสตราจารย์ ดร.มนู วัลยะเพ็ชร์

คณบดี 1 ตุลาคม 2522 – 30 กันยายน 2526

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2522 ลงวันที่ 18 กันยายน 2522)
   

รองศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควัชระ

รักษาการแทนคณบดี 19 มิถุนายน 2522 – 30 กันยายน 2522

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2522 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2522)
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควัชระ

คณบดี 12 เมษายน 2519 – 18 มิถุนายน 2522

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2/2519 ลงวันที่ 12 เมษายน 2519)
   

อาจารย์ฉะอ้อน วิสุทธิมรรค

รักษาการแทนคณบดี 13 พฤศจิกายน 2518 – 11 เมษายน 2519

   

รองศาสตราจารย์ ดร.เสริน ปุณณะหิตานนท์

รักษาการแทนคณบดี 4 พฤศจิกายน 2517 – 12 พฤศจิกายน 2518

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6/2517 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2517)
   

อาจารย์ฉะอ้อน วิสุทธิมรรค

รักษาการแทนคณบดี 1 กุมภาพันธ์ 2517 – 3 พฤศจิกายน 2517

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2/2517 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2517)

   

ศาสตราจารย์ คุณหญิงศรีนาถ  สุริยะ

คณบดี 27 ธันวาคม 2514 – 31 มกราคม 2517 (ลาออกราชการ)

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2/2514 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2514)
   

ศาสตราจารย์ คุณหญิงศรีนาถ  สุริยะ

รักษาการแทนคณบดี 1สิงหาคม 2513 – 26 ธันวาคม 2514

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2/2513 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2513)
   

หม่อมหลวง บุญเหลือ เทพยสุวรรณ

ปฏิบัติงานในหน้าที่คณบดี 1 พฤษภาคม 2511- 31 กรกฎาคม 2513

(ตามบันทึกข้อความมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 22 เมษายน 2511)

และลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2513

(ตามคำสั่ง มศก. ที่ 145/2513 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2513)

หมายเหตุ   ตำแหน่งทางวิชาการในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น