1. เน้นความเป็นเลิศในทางวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมาย: ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถตอบสนองความต้องการระดับประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และในระดับสากล

วิธีการดำเนินงาน:

 1. สนับสนุนให้ทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
 2. จัดให้มีการอบรมอาจารย์ใหม่ในด้านวิธีการสอน การออกข้อสอบ 
 3. จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานให้แก่นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ นักศึกษาคณะอื่นๆ ศิษย์เก่า และผู้สนใจ โดยเน้นจุดแข็งของคณะซึ่งมีองค์ความรู้ทั้งด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสามารถเข้าสู่อาชีพด้านการท่องเที่ยว (Tourism)  การสื่อสาร  (Communications) การบันเทิง (Entertainment) และ MICE หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมบริษัทข้ามชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และการจัดนิทรรศการ ซึ่งการจัดโครงการบริการวิชาการดังกล่าวนี้ คณะอักษรศาสตร์สามารถร่วมมือกับองค์กรเอกชนและภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับอาชีพในแขนงต่างๆ เหล่านี้อยู่แล้ว
 4. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการระหว่างการวิจัยกับการบริการวิชาการ การเลือกบริการชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างอาจารย์ที่รู้ลึก รู้จริงในเรื่องต่างๆ ของชุมชนนั้น
 5. จัดให้มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาภายในและต่างประเทศ เช่น โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา แลกเปลี่ยนอาจารย์
 6. ส่งบุคลากรลงไปตามโรงเรียนเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมาเรียนกับคณะอักษรศาสตร์ให้มากขึ้น โดยอาจจูงใจด้วยทุนการศึกษาแบบบางส่วน

2. เลือกสรร พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อสร้างคุณภาพของการศึกษาและการวิจัย

เป้าหมาย: เพื่อให้บุคลากรของคณะอักษรศาสตร์ปฏิบัติภารกิจได้ครบทั้งการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

วิธีการดำเนินงาน:

 1. ใช้ระบบการให้รางวัลสำหรับอาจารย์ที่ปฏิบัติภารกิจได้ครบถ้วน
 2. สนับสนุนทุนวิจัยระดับคณะและสนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนวิจัยจากภายนอกเพิ่มขึ้น
 3. ใช้ความก้าวหน้าในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมาเป็นแรงจูงใจสนับสนุนให้อาจารย์ขอตำแหน่งทางวิชาการ
 4. ให้มีการอบรมอาจารย์ใหม่และอาจารย์ผู้สนใจในด้านการวิจัย

3. ให้อิสระทางความคิดเชิงวิชาการ สนับสนุนการทำงานวิจัย ทั้งการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การวิจัยเชิงบูรณาการบนฐานความรู้ที่บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ และสนับสนุนให้มีการเผยแพร่งานวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สู่ชุมชน สร้างประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย ท้องถิ่น ประเทศชาติ และก้าวสู่ระดับสากล

เป้าหมาย: เพื่อเพิ่มงานวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัยทุกประเภท 

วิธีการดำเนินงาน:

 1. ส่งเสริมการพัฒนาวิชาการของบุคลากรด้วยการวิจัย เช่น ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับภาควิชา และระดับบุคคล
 2. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่องค์ความรู้และนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ เช่น ให้เงินรางวัลผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์และมีหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ ให้ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์ สนับสนุนทุนอุดหนุนจากโครงการตำราและหนังสือ คณะอักษรศาสตร์

4. เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจเพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกัน มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการทำงานอย่างชัดเจน ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร เน้นการประสานงานและการส่งเสริมความสามารถของบุคลากร

เป้าหมาย: เพื่อให้คณะอักษรศาสตร์เป็นคณะวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เติบโตต่อไปอย่างมีชื่อเสียงและอยู่ในระดับแนวหน้าของคณะประเภทเดียวกันของประเทศ

วิธีการดำเนินงาน:

 1. รับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรของคณะในการบริหารจัดการคณะอักษรศาสตร์
 2. ตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาคณะ
 3. จัดการให้บุคลากรของคณะในทุกระดับตระหนักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ความสำคัญของตนเอง
 4. สนับสนุนให้เกิดการทำงานวิจัยกลุ่มตามประเด็นที่ชุมชน สังคม และประเทศต้องการ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกัน การเรียนรู้งานจากอาจารย์ที่ชำนาญการทำงานวิจัยและสร้างนักวิจัยใหม่ และตอบสนองความต้องการของสังคม ทำให้ได้งบประมาณจากภายนอกเพิ่มขึ้น

5. สร้างเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคมบนฐานความคิดคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งเน้นการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษามีความสามารถในการแก้ปัญหาและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้จบออกไปเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม

เป้าหมาย: เพื่อผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์

วิธีการดำเนินงาน:

 1. สนับสนุนให้นักศึกษาจัดโครงการด้านจิตอาสา ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
 2. คณะอักษรศาสตร์ร่วมมือกับคณะวิชาอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยและร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ จัดโครงการเพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษา

6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ สร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่า ชมรมศิษย์เก่า องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางวิชาการ

เป้าหมาย: เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย บุคลากร และนักศึกษา

วิธีการดำเนินงาน:

 1. สนับสนุนให้คณาจารย์ในภาควิชาต่างๆ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางวิชาการ องค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาบุคลากรของคณะและพัฒนานักศึกษา รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการทำงานของบัณฑิต
 2. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับศิษย์เก่าในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนานักศึกษา การสร้างงานวิจัย และการให้ทุนพัฒนางานทางวิชาการ
 3. สร้างเครือข่ายร่วมมือกับผู้ปกครองที่สนใจ มีศักยภาพ และเต็มใจมาช่วยพัฒนาคณะอักษรศาสตร์

7. เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทุกระดับ ทั้งด้านสถานที่ทำงาน วัสดุอุปกรณ์ สิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมาย: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วิธีการดำเนินงาน:

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพ
 2. นำการหมุนเวียนหน้าที่มาใช้เพื่อเพิ่มโอกาสและความสามารถให้บุคลากรสายสนับสนุน
 3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่บุคลากร
 4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่และน่าทำงาน เพื่อให้บุคลากรเกิดความภูมิใจในสถานที่ทำงานของตนเอง
 5. สนับสนุนให้มีเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาเพื่อแบ่งเบาภาระของอาจารย์
 6. ส่งเสริมให้บุคลากรรักองค์กร มีจรรยาบรรณในการช่วยกันดูแลองค์กรให้อยู่ดีมีสุขร่วมกัน

8. แผนการดำเนินงานสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัยศิลปากร แผนจังหวัด และแผนระดับชาติ

เป้าหมาย: เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนคณะอักษรศาสตร์อย่างสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและประเทศ

วิธีการดำเนินงาน:  ส่งเสริมการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความก้าวหน้าขององค์กร

แผนพัฒนาคณะอักษรศาสตร์

พ.ศ. 2558-2561 file acrobat 12p