ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
โครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตร์เพิ่มพิเศษ
สาขาวิชาเอเชียศึกษา (โครงการพิเศษ)
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปีการศึกษา 2559

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน – วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 สมัครทางเว็บไซต์ www.arts.su.ac.th
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน - วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 ชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม  2559 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 ขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ครั้งที่ 1)
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ส่งใบรับรองแพทย์
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 ขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ครั้งที่ 2)
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ส่งใบรับรองแพทย์
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 ขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ครั้งที่ 3)
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ส่งใบรับรองแพทย์

หมายเหตุ หากจำนวนนักศึกษาขึ้นทะเบียนยังไม่ครบตามจำนวนประกาศรับ คณะอักษรศาสตร์จะดำเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาจนครบตามที่ประกาศรับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทร 0 3425 6709, 0 3425 5096-7 และ
www.facebook.com/arts.su link

 

 

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์

เอกสารประกอบการเบิกค่าลงทะเบียนของนักศึกษาหลักสูตรเอเชียศึกษา

กฎเกณฑ์และข้อกำหนดอื่นๆ