หนังสือของโครงการตำราและหนังสือ
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การวิเคราะห์การเมือง: ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

ราคา 318 บาท (456 หน้า)

ศิลปะในศตวรรษที่ 20 (20th Century Art) พัฒนาการและจุดเปลี่ยนจากศิลปะสมัยใหม่ถึงหลังสมัยใหม่

ราคา 500 บาท (284 หน้า)

วรรณคดีวิจารณ์

ราคา 380 บาท (427 หน้า)

วัฒนธรรมดนตรีพื้นเมืองไทยสี่ภาค

ราคา 350 บาท (390 หน้า)

แหล่งสารสนเทศทางศิลปะ (Art Information Sources)

ราคา 170 บาท (188 หน้า)

สอบถาม / สั่งซื้อ