โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เปิดรับข้อเสนอโครงการรอบที่ 2

ข่าวงานวิจัยอื่นๆ