กษณเวียน เกษียณวาร มงคลกาลแห่งชีวิต ประจำปี 2563

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ รวมทั้งมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก – อ.ดร.สุรีพร จรุงธนกิจ ภาควิชาภูมิศาสตร์ – รศ.สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ ภาควิชาภาษาไทย . “กษณเวียน เกษียณวาร มงคลกาลแห่งชีวิต” ประจำปี 2563 งานสอนสร้างคนให้มีปัญญา งานวิจัยพัฒนาความรู้ของชาติให้ทันโลก งานบริการวิชาการยกระดับชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 2 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่นานาประการอย่างลุล่วงสมบูรณ์ตลอดมา การทุ่มเทปฏิบัติงานของท่านจักผลิดอกออกผลเป็นความก้าวหน้าของคณะอักษรศาสตร์สืบไป  

วันศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ปี ๒๕๖๓

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายพวงมาลัยสักการะและวางช่อดอกไม้ และร่วมพิธีสงฆ์ เนื่องในวันศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ปิ่นมาลากุลวรานุสรณ์ เอกสถิตเลอค่าสถาพรเคียงคู่ “ศิลปากร” นิรันดร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ อาคารวัชรนาฏยสภา และอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

ฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 คณะอักษรศาสตร์ฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

การแข่งขันตอบปัญหาวัฒนธรรมญี่ปุ่น “Japan Foundation Award”

การแข่งขันตอบปัญหาวัฒนธรรมญี่ปุ่น “Japan Foundation Award” การแข่งขันตอบปัญหาวัฒนธรรมญี่ปุ่น “Japan Foundation Award” ในเทศกาลศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่นภายใต้นิทรรศการ The Spirit of Budo วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องภาพยนตร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม

นางสาวธิดารัตน์ คำพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกปรัชญา ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ (UIS) ลำดับที่ 1 ตามความต้องการของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับดีเด่น สาขาปรัชญา

จากผลงานวิจัยเรื่อง “เพลงมโหรีกรุงศรีอยุธยา: การบันทึกแผ่นวีดิทัศน์พร้อมบทวิเคราะห์และโน้ตสากล” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)